رشته‌های تحصیلی


  • این دانشکده دارای 5 گروه علمی است:
ـ  گروه معماری با دوره کارشناسی‌ارشد معماری
- گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای با دوره­‌های کارشناسی‌ارشد طراحی شهری _ کارشناسی‌ارشد برنامه­‌ریزی منطقه­‌ای و شهری
- گروه معماری منظر و بازسازی با دوره‌های کارشناسی‌ارشد معماری منظر – کارشناسی‌ارشد سوانح و بازسازی
 - گروه ساختمان با دوره­‌های کارشناسی‌ارشد علوم ساختمان _ کارشناسی‌ارشد مدیریت پروژه و ساخت _ کارشناسی‌ارشد فناوری معماری
- گروه مرکز مستندنگاری و مطالعات معماری و مرمت ایران با دوره­‌های کارشناس‌‌ارشد مطالعات معماری _ کارشناسی‌‌ارشد مرمت ابنیه و بافت
  • دوره دکتری:
  • دکترای معماری
  • دکترای شهرسازی با گرایش‌های طراحی شهری _  برنامه­‌ریزی شهری و  منطقه­‌ای