معاونان

دکتر محمد تحصیلدوست
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
معاون آموزشی
22431628
29903210
m_tahsildoost [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر متین علاقمندان
استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
معاون پژوهشی
22431631 و 29902810
22431630
m_alaghemandan [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر بهزاد ملک‌پور اصل
استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
معاون اجرایی
22431631
22431630
b_malekpourasl [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت