آمار دانشجویان و کادر هیات علمی

•    جمع کل دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی در سال تحصیلی 1399-1400: 945
•    تعداد دانشجویان کارشناسی معماری: 210
•    تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد: 647  (شامل دانشجویان کارشناسی ارشد معماری: 163 ، طراحی شهری: 54، برنامه ریزی شهری: 50، برنامه ریزی منطقه ای: 42، مرمت و احیاء ابنیه و بافت های تاریخی – حفاظت و مرمت میراث معماری: 30، مطالعات معماری ایران: 32، معماری منظر:70، سوانح و بازسازی:44، مدیریت پروژه و ساخت: 62 ، فن-آوری معماری: 50 ، علوم ساختمان:50)
•    تعداد دانشجویان دکتری: 88  (شامل دانشجویان دکتری معماری: 61، شهرسازی:27)

 
​​​​​​​•    جمع کل اعضای هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی در سال تحصیلی 1399-1400: 54
•    اعضای هیأت علمی فعال: 44
•    اعضای هیأت علمی بازنشسته:10
•    تعداد استاد:8
•    تعداد دانشیار:12
•    تعداد استادیار:34
•    کادر پشتیبانی اداری و خدماتی: 34