بیانیه، اهداف و چشم انداز دانشکده

معماری مقوله‌ای است جامع كه با ابعاد گوناگون حیات انسانی، از ساحت فردی تا ساحت اجتماعی و از نیازهای مادی تا نیازهای متعالی انسان، مرتبط است. دانشكده معماری و شهرسازی شهید بهشتی با‌توجه به‌این امر، جامعیت را بعنوان یك تاكيد اصلی در چشم‌انداز آرمانی خود باور دارد و به‌تناسب مقاطع مختلف آموزشی در پی تحقق بخشيدن به‌چنين آرمانی است. دانشكده در راستای آرمان فوق، با‌ تأكيد همزمان بر پژوهش و عقلانيت از يكسو و معنويت و تفكر خلاق از سوی ديگر، در پی پرورش انسان‌های آزاده، مبتكر و مسؤليت‌شناسی خواهد بود كه به‌ذات هنری علم و ذات علمی هنر شاعر باشند، اثر مانا را از ميرا تميز دهند، و ضمن تشخيص درست نيازهای واقعی جامعه در زمينه محيط مصنوع، با خودباوری و پرهيز از تقليد كوركورانه و با ديدی جامع‌نگر به رفع آن‌نيازها بپردازند.
دانشكده علاوه‌بر‌اينكه در مقياس ملی قطب علمی معماری و شهرسازی كشور است، خواهد كوشيد كه در مقياس منطقه‌ای از كانون‌های اصلی آموزش و پژوهش معماری سنتی ايران و ملل منطقه بوده با پيوستن به كانون‌های معتبر جهانی، در توليد دانش روز معماری نقش شايسته خود را ايفا نمايد.

رسالت دانشكده معماری و شهرسازی شهيد بهشتی، به‌عنوان نهادی آموزشی و پژوهشی، پرورش فارغ‌التحصيلانی است كه با وجدان و تعهد اخلاقی، اعتقاد به هويت‌های فرهنگی و نيز قابلیت‌های خلاقه علمی و عملی خود قادر باشند در طيف متنوع گرايش‌های تخصصی حوزه معماری به معنای اعم، نقش كيفی خويش را در ارتباط با فرايند تامين محيط كالبدی مطلوب و شايسته انسان به‌ويژه در جامعه امروز و فردای ايران اسلامی در بالاترين سطوح ايفاء نمايند.
دانشكده رسالت فوق را از طريق جذب با كيفيت‌ترين دانشجويان، روزآمد نگهداشتن و ارتقاء سطح دانش و تجربه اعضاء هيات‌علمی، تحقيق و توليد منابع اطلاعاتی و مبانی نظری لازم، و نيز فراهم نمودن فضای مناسب برای تجربه حرفه‌ای هيات‌علمی و دانشجويان در ارتباط با نيازهای جامعه به‌انجام خواهد رساند.

دانشكده در حركت راهبردی خود ايجاد جو آكادميك پرانگيزش، معنوی و مولد را برای استاد و دانشجو هدف قرار می‌دهد و تحقق اين مهم را در گرو نهادينه كردن امر برنامه‌ريزی و ارزيابی مستمر كليه فعاليت‌ها، تامين پشتوانه مالی متكی به خود، گزينش بهترين دانشجويان و توسعه گرايش‌های تخصصی در سطوح تحصيلات‌ تكميلی می‌داند.
1/د دانشكده در جهت گزينش مستعدترين دانشجويان ورودی، به‌تدوين و اجرای طرح ويژه آزمون و پذيرش دانشجو خواهد پرداخت.
2/د دانشكده در جهت سلامت نفس، حسن رفتار و تقويت اميد و انگيزه يادگيری در دانشجويان، برای فعاليت‌های فوق برنامه علمی و فرهنگی زمينه‌سازی خواهد نمود.
1/الف دانشكده در جهت بازآموزی و روزآمد نگهداشتن مستمر دانش و تجربه اعضای هيات‌علمی برنامه‌ريزی و اقدام خواهد نمود.
2/الف دانشكده در جهت پژوهش محور كردن فعاليت‌های خود در تمامی عرصه‌ها، حركت خواهد كرد و در اين مسير روی جذب حداكثر وقت و توان اعضای هيات‌علمی خود، به‌عنوان محوری‌ترين عامل، تدابيری خواهد انديشيد.
1/ب دانشكده دوره‌های آموزشی خود را به‌طور مستمر مورد ارزيابی و بازنگری قرار می‌دهد تا انسجام برنامه‌ها و ارتباط زنده ميان دروس نظری و كارگاهی روز‌به‌روز بيشتر گردد.
2/ب دانشكده در جهت توسعه تحصيلات تكميلی و گرايش‌های تخصصی مورد نياز جامعه پيش خواهد رفت.
1/م دانشكده در جهت برنامه‌محور شدن مديريت، امر برنامه‌ريزی و نظارت را نهادينه می‌كند و به سمت يك تشكيلات روشن و درعين حال پويا پيش خواهد رفت.
2/م دانشكده برای مواجهه با تنگناهای بودجه آموزش عالی، در جهت تامين منابع مالی از طرق ديگر، متناسب با چارچوب وظايف خود، حركت خواهد كرد.