بیانیه، اهداف و چشم انداز دانشکده

معماري مقوله‌اي است جامع كه با ابعاد گوناگون حيات انساني، از ساحت فردي تا ساحت اجتماعي و از نيازهاي مادي تا نيازهاي متعالي انسان، مرتبط است. دانشكده معماري و شهرسازي شهيد بهشتي با توجه به اين امر، جامعيت را بعنوان يك تأكيد اصلي در چشم انداز آرماني خود باور دارد و به تناسب مقاطع مختلف آموزشي در پي تحقق بخشيدن به چنين آرماني است. دانشكده در راستاي آرمان فوق، با تأكيد همزمان بر پژوهش و عقلانيت از يكسو و معنويت و تفكر خلاق از سوي ديگر، در پي پرورش انسانهاي آزاده، مبتكر و مسؤليت شناسي خواهد بود كه به ذات هنري علم و ذات علمي هنر شاعر باشند، اثر مانا را از ميرا تميز دهند، و ضمن تشخيص درست نيازهاي واقعي جامعه در زمينه محيط مصنوع، با خودباوري و پرهيز از تقليد كوركورانه و با ديدي جامع نگر به رفع آن نيازها بپردازند.
دانشكده علاوه بر اينكه در مقياس ملي قطب علمي معماري و شهرسازي كشور است، خواهد كوشيد كه در مقياس منطقه‌اي از كانون‌هاي اصلي آموزش و پژوهش معماري سنتي ايران و ملل منطقه بوده با پيوستن به كانون‌هاي معتبر جهاني، در توليد دانش روز معماري نقش شايسته خود را ايفا نمايد.

رسالت دانشكدة معماري و شهرسازي شهيد بهشتي، بعنوان نهادي آموزشي و پژوهشي، پرورش فارغ‌التحصيلاني است كه با وجدان و تعهّد اخلاقيِ، اعتقاد به هويت‌هاي فرهنگي و نيز قابليّت هاي خلاقة علمي و عملي خود قادر باشند در طيف متنوع گرايش‌هاي تخصصي حوزة معماري به معناي اعم، نقش كيفي خويش را در ارتباط با فرايند تأمين محيط كالبدي مطلوب و شايستة انسان بويژه در جامعة امروز و فرداي ايران اسلامي در بالاترين سطوح ايفاء نمايند.
دانشكده رسالت فوق را از طريق جذب با كيفيت ترين دانشجويان، روزآمد نگهداشتن و ارتقاء سطح دانش و تجربة اعضاء هيأت علمي، تحقيق و توليد منابع اطلاعاتي و مباني نظري لازم، و نيز فراهم نمودن فضاي مناسب براي تجربة حرفه‌اي هيأت علمي و دانشجويان در ارتباط با نيازهاي جامعه به انجام خواهد رساند.

دانشكده در حركت راهبردي خود ايجاد جو آكادميك پرانگيزش، معنوي و مولّد را براي استاد و دانشجو هدف قرار مي‌دهد و تحقّق اين مهم را در گرو نهادينه كردن امر برنامه ريزي و ارزيابي مستمر كلّية فعاليت‌ها، تأمين پشتوانة مالي متكي به خود، گزينش بهترين دانشجويان و توسعة گرايش‌هاي تخصّصي در سطوح تحصيلات تكميلي مي‌داند.
1/د دانشكده در جهت گزينش مستعدترين دانشجويان ورودي، به تدوين و اجراي طرح ويژة آزمون و پذيرش دانشجو خواهد پرداخت.
2/د دانشكده در جهت سلامت نفس، حسن رفتار و تقويت اميد و انگيزة يادگيري در دانشجويان، براي فعاليت‌هاي فوق برنامة علمي و فرهنگي زمينه سازي خواهد نمود.
1/الف دانشكده در جهت بازآموزي و روزآمد نگهداشتن مستمر دانش و تجربة اعضاي هيأت علمي برنامه ريزي و اقدام خواهد نمود.
2/الف دانشكده در جهت پژوهش محور كردن فعاليت‌هاي خود در تمامي عرصه‌ها، حركت خواهد كرد و در اين مسير روي جذب حداكثر وقت و توان اعضاء هيأت علمي خود، بعنوان محوري ترين عامل، تدابيري خواهد انديشيد.
1/ب دانشكده دوره‌هاي آموزشي خود را بطور مستمر مورد ارزيابي و بازنگري قرار مي‌دهد تا انسجام برنامه‌ها و ارتباط زندة ميان دروس نظري و كارگاهي روز به روز بيشتر گردد.
2/ب دانشكده در جهت توسعة تحصيلات تكميلي و گرايش هاي تخصّصي مورد نياز جامعه پيش خواهد رفت.
1/م دانشكده در جهت برنامه محور شدن مديريت، امر برنامه ريزي و نظارت را نهادينه مي‌كند و به سمت يك تشكيلات روشن و درعين حال پويا پيش خواهد رفت.
2/م دانشكده براي مواجهه با تنگناهاي بودجة آموزش عالي، در جهت تأمين منابع مالي از طرق ديگر، متناسب با چارچوب وظايف خود، حركت خواهد كرد.