همکاران

صفیه اسکندری
کارشناس امور آموزشی گروه معماری
29902876
s-eskandari [at] mail.sbu.ac.ir
وجیه موسوی
کارشناس امور آموزشی گروه ساختمان
29902861
V.Mousavi [at] mail.sbu.ac.ir
طاهره بشنین
کارشناس امور آموزشی گروه معماری منظر و بازسازی
29902855
n.bashnin [at] mail.sbu.ac.ir
معصومه شهراسبی
کارشناس آموزشی گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای
29902845
m.shahrasbi [at] mail.sbu.ac.ir
لیلا موسی‌نژاد
کارشناس امور آموزشی گروه مستندسازی و مطالعات معماری 
29902852
22431634
L.Moosanejad [at]mail.sbu.ac.ir
طاهره نصرتی
کارشناس امور پژوهشی - نشریه صفه
29902843
t.nosrati[at]
mail.sbu.ac.ir
رضوان زنگنه
مسئول دفتر رئیس دانشکده
29902880
R.Zanganeh [at]mail.sbu.ac.ir
مهسا السادات میر کریمی
کارشناس امور پژوهشی
29902862
m.mirkarimi[at]
mail.sbu.ac.ir
آریان شریفی
کارشناس کارگاه و انبار دانشگاه
29902865
sharifi[at]
mail.sbu.ac.ir
آرین ایمانی
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات
29902851
aimani[at]
mail.sbu.ac.ir
ربابه طلوعی
کارشناس امور پژوهشی و کارشناس کتابخانه
29902863
r.toloei[at]
mail.sbu.ac.ir
محمود جواهری
کتابدار
29902863
 mh.javaheri[at]
mail.sbu.ac.ir
یوسف فراهانی
اپراتور اداری کتابخانه
29902874
y.farahani[at]
mail.sbu.ac.ir
مهدی فرهادی‌نسب
کارمند امور اداری دبیرخانه
29902872
m.farhadinasab[at]
mail.sbu.ac.ir
محبوبه شاکری
کارشناس امور آموزشی مقطع دکترا
29902871
22431643
mshakeri[at]
mail.sbu.ac.ir
مرجان محبی
کارشناس مسئول امور آموزشی
29902881
22431643
mmohebbi[at]
mail.sbu.ac.ir
مریم السادات میرکریمی
کارشناس امور آموزشی مقطع کارشناسی ارشد
29902881
22431643
m.mirkarimi[at]
mail.sbu.ac.ir
بهناز حقیقی
کارشناس امور آموزشی مقطع کارشناسی ارشد
29902881
22431643
b.haghighi[at]
mail.sbu.ac.ir
سیدمجتبی قریشی‌نژاد
کارشناس فناوری و اطلاعات
29902865
m.ghoreishinezhad[at]
mail.sbu.ac.ir