ارتباط با دانشکده

مسئول گروه ساختمان: 29902861
گروه برنامه‌ریزی طراحی شهری و منطقه‌ای: 29902845
گروه معماری: 29902876
گروه معماری منظر و بازسازی: 29902845
کتابدار: 29902845 
کارشناس آموزش: 29902881
مرکز مطالعات معماری و مرمت: 29902852
نشریه صفه: 29902843
دفتر ریاست: 29902880
کارشناس پژوهش: 29902810
گروه دکتری: 29902871
کارشناس دبیرخانه: 29902874
کارشناس فناوری اطلاعات: 29902851
کتابدار: 29902863
کارشناس آموزش: 29903039
کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات: 29901634
کارشناس پژوهش: 29902862
خدماتی: 29902845
عنوان جدید