فرم‌ها و آیین‌نامه‌های آموزشی

مقطع کارشناسی‌ارشد:
فرم‌ها و آیین‌نامه‌های ذیل برای دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد رشته‌های مدیریت پروژه و ساخت، معماری، معماری و انرژی قابل استفاده است. این شیوه‌نامه‌ها حاوی مراحل انتخاب و تایید موضوع پایا‌‌ن‌نامه، به‌ تصویب رساندن پیشنهاده (پروپوزال)، تهیه گزارش پایان‌نامه، کم و کیف مدارک معرفی، نحوه تحویل مدارک، دفاع و ارزشیابی آن است.
ارائه طرح پيشنهادی پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد (پیشنهاده یا پروپوزال)
برگه موضوع پایان‌نامه
راهنمای انجام پایان‌نامه برای دانشجویان
شیوه‌نامه نهایی و کارت کرکسیون
پیوندها:
گروه‌های آموزشی