دکتر  محمد‌رضا حافظی
تلفن 22431631
نمابر  22431630
 mr-hafezi@sbu.ac.ir

Responsive Image
دکتر محمد تحصیلدوست
تلفن 22431628
نمابر 29903210
Responsive Image
دکتر متین علاقمندان
تلفن 2-22431631
تلفن 29902810
تلفن 29903039
نمابر 22431630
 
Responsive Image
دکتر بهزاد ملک‌پور اصل
تلفن 22431631
نمابر 22431630
 
Responsive Image

  معاونین قبلی اداری

دکتر حمید ندیمی
تلفن  29902876
Responsive Image
دکتر احد نظری
تلفن 29902861
A_Nazari@sbu.ac.ir
​​​​​​​
Responsive Image
دکتر مرتضی ادیب
تلفن 29902855
Responsive Image
​دکتر مظفر صرافی

تلفن 29902845 
نمابر 22431640
Responsive Image