Faculty Profile

مظفر صرافی

استاد

مظفر صرافی

معماری و شهرسازی / برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای

Articles Faculty

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "Measuring the competitiveness of Irans health tourism"
  Hassan Mohammadian Mosammam, Mozaffar Sarrafi, Jamileh Tavakkoli nia
  International Journal of Tourism Policy, Vol. 9, No 3, 2019
 2. "Measuring the competitiveness of Iran's health tourism"
  Hassan Mohammadian Mosammam, Mozaffar Sarrafi, Jamileh Tavakkoli nia
  International Journal of Tourism Policy, Vol. 9, No 3, pp.201-221, 2019
 3. "Analyzing the international trade-related food miles in Iran"
  Hassan Mohammadian Mosammam, Mozaffar Sarrafi, Jamileh Tavakkoli nia, ali mohammadian mosamam
  OUTLOOK ON AGRICULTURE, Vol. 47, pp.36-43, 2018
 4. "Iran's territorial divisions from a bioregional perspective"
  Mariam Oliaei, Mozaffar Sarrafi, Mohammad Shaikhi
  Health Biotechnology and Biopharma, Vol. 1, No 1, pp.162-183, 2018
 5. "Involuntary Resettlement: From a Landslide-Affected Slum to a New Neighbourhood. Case Study of Mina Resettlement Project, Ahvaz, Iran"
  Mozaffar Sarrafi, Alireza Moahmmadi
  Journal of Settlements and Spatial Planning, Vol. 9, No 1, pp.11-24, 2018
 6. "Measuring Food Deserts via GIS-Based Multicriteria Decision Making The Case of Tehran"
  Hassan Mohammadian Mosammam, Mozaffar Sarrafi, Jamileh Tavakkoli nia, Ali Mohammadian Mosamam
  PROFESSIONAL GEOGRAPHER, Vol. 69, No 3, pp.1-17, 2017
 7. "Typology of the ecotourism development approach and an evaluation from the sustainability view The case of Mazandaran Province Iran"
  Hassan Mohammadian Mosammam, Mozaffar Sarrafi, Jamileh Tavakkoli nia, سامان حیدری
  Tourism Management Perspectives, Vol. 18, No 18, pp.168-178, 2016
 8. "An Investigation and Analysis of Context and Requirements of New Regionalism with Respect to Increasing Competitiveness and Creativity in Iran (Case Study Qeshm Island)"
  Mozaffar Sarrafi, Mohammad hosein Sharifzadegan, Naser Nejatiallaf
  international journal of architecture and urban development, Vol. 6, No 2, pp.59-66, 2016
 9. "Globalization and Iranian Cities A Discursive Approach"
  Mohammad Hassan Razavi, Mozaffar Sarrafi, Jamileh Tavakkoli nia, Mohammad Taghi Razavian
  Transactions of the Institute of Indian Geographers, Vol. 38, No 2, pp.115-123, 2016
 10. "Analyzing the potential impacts of climate change on rainfed wheat production in Hamedan Province Iran via generalized additive models"
  Hassan Mohammadian Mosammam, ali mohammadian mosammam, Mozaffar Sarrafi, Jamileh Tavakkoli nia, Hassan Esmaeilzadeh
  Journal of Water and Climate Change, Vol. 8, No 4, pp.212-223, 2016
 11. "Analyzing the potential impacts of climate change on rain fed wheat production in Hamedan Province via Generalized Additive Models"
  Hassan Mohammadian Mosammam, علی محمدیان مصمم, Mozaffar Sarrafi, Jamileh Tavakkoli nia, Hassan Esmaeilzadeh
  Journal of Water and Climate Change, Vol. 17, No 64, pp.153-164, 2015
 12. "تحلیل فضای شهری بر حسب منظر ذهنی لایه هایی از اقشار متوسط جدید شهری (مورد مطالعاتی میدان انقلاب تهران در دوران پهلوی دوم)"
  بهراد فرمهینی فراهانی، مظفر صرافی
  باغ نظر،
 13. "تاثیر فعالیت های صنعتی بر کیفیت زندگی ساکنان نواحی کارکردی مسکونی همجوار (مورد پژوهی منطقه 16 شهر تهران)"
  فاطمه سادات حسینی نژاد، مظفر صرافی
  علوم و تکنولوژی محیط زیست،
 14. "شهروند مداری راهکاری برای حل مسائل شهری در ایران"
  مظفر صرافی، حسن اسماعیل زاده
  سیاسی-اقتصادی، صفحات:136-145،
 15. "سیاست های مسکن کم درآمدشهری از دوره دولت سازندگی تا تدبیر و امید در شهر کرمانشاه"
  مریم سجادی اصل، جمیله توکلی نیا، مرتضی قورچی، مظفر صرافی
  مطالعات شهری، شماره 44، 1400
 16. "تحلیل تطبیقی سیاست های مسکن کم درآمد شهری در کشورهای ایران، چین، استرالیا، انگلستان و آمریکا"
  مریم سجادی اصل، جمیله توکلی نیا، مرتضی قورچی، مظفر صرافی
  پژوهش های جغرافیای انسانی، نسخه 30، 1400
 17. "بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری نمونه موردی کلانشهر تهران"
  فرشته رضائی، جمیله توکلی نیا، مظفر صرافی
  جغرافیا و برنامه ریزی، شماره 65، 1400
 18. "نقش آفرینی مراکز آموزش عالی در ارتقاء فرهنگ پذیری اجتماع شهری یادگیرنده بررسی موردی: محله های سناباد و جنت، مشهد"
  مظفر صرافی، وحیده ابراهیم نیا، فائزه همدانچی
  نامه معماری و شهرسازی، شماره 29، صفحات:33-50، 1399
 19. "تحلیل ساختاری- کارکردی سازمان فضایی منطقه شهری قزوین"
  الهام عباسی ورکی، جمیله توکلی نیا، ژیلا سجادی، مظفر صرافی
  آمایش محیط، 1399
 20. "تبیین نقش قدرت-دانش در برنامه ریزی فضایی با تاکید بر قدرت انضباطی و زیست-قدرت"
  ناصر نجاتی، مظفر صرافی، رضا نجف زاده
  دانش شهرسازی، نسخهشماره 2، صفحات:133-151، 1399
 21. "تحلیل فضای شهری بر حسب منظر ذهنی لایه¬هایی از اقشار متوسط جدید شهری (مورد مطالعاتی: میدان انقلاب تهران در دوران پهلوی دوم)"
  مظفر صرافی
  باغ نظر، نسخهشماره 1، صفحات:1-15، 1399
 22. "تبیین پویایی ها و عدم تعادل های منطقه ای سکونتگاه های شهری استان زنجان"
  سمیه قزلباش، ژیلا سجادی، مظفر صرافی، محسن کلانتری
  برنامه ریزی منطقه ای، نسخه 11، شماره 41، صفحات:15-34، 1399
 23. "ارتباط رضایتمندی از خدمات شهری و کیفیت زندگی شهروندان، با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی (موردپژوهی: کلان¬شهر تهران)"
  مظفر صرافی
  علوم و تکنولوژی محیط زیست، نسخهشماره 1، صفحات:1-15، 1399
 24. "نقش طرح واره های ذهنی در تولید فضا (نقد سه گانه ی فضایی لوفور از منظر مکتب ویگوتسکیایی شناخت)"
  بهراد فرمهینی فراهانی، مظفر صرافی
  International Journal of Imag Processing، نسخه 12، شماره 1، صفحات:5-21، 1399
 25. "تاثیر فعالیتهای صنعتی بر کیفیت زندگی ساکنان نواحی کارکردی مسکونی همجوار - موردپژوهی منطقه 16 شهر تهران"
  مظفر صرافی، فاطمه سادات حسینی نژاد
  علوم و تکنولوژی محیط زیست، نسخهشماره 1، صفحات:1-15، 1398
 26. "اثرات زیست پذیری خیابان بر پایداری گردشگری شهری- مطالعه موردی خیابان ولیعصر"
  محمدرضا اکبری، مظفر صرافی، محمدتقی رضویان، محمدحسن طالبیان
  گردشگری و توسعه، 1398
 27. "تبیین پویایی ها و عدم تعادل های نظام شهری استان زنجان"
  سمیه قزلباش، ژیلا سجادی، مظفر صرافی، محسن کلانتری
  مدیریت شهری، شماره 48، صفحات:1-116، 1398
 28. "سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه های زیست پذیری خیابان از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران)"
  مظفر صرافی، محمدتقی رضویان، محمدحسن طالبیان، محمدرضا اکبری
  نگرش های نو در جغرافیای انسانی، نسخه 11، شماره 3، صفحات:415-430، 1397
 29. "تحلیل عوامل اثرگذار بر ناکارآمدی نظام سیاستگذاری آمایشی در مناطق روستایی ایران"
  هدایت الله درویشی، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، بیژن رحمانی، مظفر صرافی، محمد آتشک
  مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، نسخهشماره 2، صفحات:115-130، 1397
 30. "برنامه ریسی راهبردی توسعه محله آخوند شهر قسوین با رویکرد بازآفرینی اجتماع محور"
  فاطمه قناد، مظفر صرافی
  پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری، نسخهشماره 2، صفحات:211-238، 1397
 31. "سنجش و ارزیابی وضعیت مولفههای زیستپذیری خیابان از دیدگاه شهروندان )مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران("
  مظفر صرافی، محمدتقی رضویان، محمدحسن طالیبان، محمدرضا اکبری
  نگرش های نو در جغرافیای انسانی، نسخه 11، شماره 3، صفحات:415-429، 1397
 32. "توسعه منطقه ساحلی مکران در پرتو منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار"
  کیانا اعتمادی، مظفر صرافی، سحر ندایی طوسی
  برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای، نسخهشماره 4، صفحات:1-34، 1397
 33. "تحلیل استراتژیک ساختار مدیریت شهری تهران با رویکرد حکمروایی شایسته شهری"
  محمدحسین بوچانی، مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا، علی دشتی
  مدیریت شهری، شماره 55، صفحات:7-26، 1397
 34. "فرا تحلیل کیفی از مقالات علمی ناظر بر شهر- منطقه"
  الهام عباسی ورکی، جمیله توکلی نیا، ژیلا سجادی، مظفر صرافی
  پژوهش های دانش زمین، نسخه 10، شماره 36، صفحات:201-220، 1397
 35. "تحلیل پدیده ترس از جرم در الگوهای جابه جایی روزمره زنان (مطالعه موردی: منطقه 6 شهرداری تهران)"
  مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا، لیلا احمدی
  پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری، نسخهشماره 1، صفحات:21-38، 1397
 36. "فراتحلیل کیفی از مقالات ?لمی ناظر بر شهر منطقه"
  مظفر صرافی
  محیط جغرافیایی، نسخهشماره 36، صفحات:201-220، 1397
 37. "تحلیل عوامل موثر در طراحی سناریوهای توسعه فضایی مبتنی بر مناطق روستایی مورد مطالعه منطقه سه آمایش سرزمین"
  عبدالرضا رکن الدین افتخاری، هدایت الله درویشی، بیژن رحمانی، مظفر صرافی
  برنامه ریزی و آمایش فضا، شماره 3، صفحات:125-146، 1397
 38. "دگردیسی فضایی روستاهای نواحی پیراشهری؛ مورد پژوهی: نایسر، شهر سنندج"
  مظفر صرافی، ژیلا سجادی، حسن محمدیان مصمم، شیدا ازادی
  مدیریت شهری، نسخهشماره 51، صفحات:8-31، 1396
 39. "ارزیابی تناسب مکانی برای توسعه اکوتوریسم در منطقه رودبار و قصران و لواسانات با استفاده از روش OWA با کمیت سنج های فازی"
  جمیله توکلی نیا، علی اکبر متکان، مظفر صرافی، فائضه بوربوری
  برنامه ریزی و توسعه گردشگری، نسخهشماره 26، صفحات:68-95، 1396
 40. "ارزیابی اثرات اکوتوریسم در منطقه رودبار قصران و لواسانات با استفاده از چارچوب DPSIR"
  جمیله توکلی نیا، علی اکبر متکان، مظفر صرافی، فائضه بوربوری
  سنجش از دور و Gis ایران، نسخه 10، شماره 1، صفحات:109-126، 1396
 41. "تحلیلی بر برنامه های توسعه و سیاست های زمین شهری با تکید بر رویکرد حکمروایی خوب زمین موردپژوهی کلانشهر تهران"
  محمدکاظم شمس پویا، جمیله توکلی نیا، مظفر صرافی، زهره فنی
  اطلاعات جغرافیایی سپهر، نسخه 26، شماره 104، صفحات:57-76، 1396
 42. "تبیین نقش و جایگاه حکمروایی شایسته شهری در راستای تحقق توسعه پایدار اجتماعات محلی"
  مظفر صرافی، فاطمه قناد
  جستارهای شهرسازی، نسخهشماره 50، صفحات:121-138، 1396
 43. "رهیافت بازآفرینی رادیکال برای چیرگی بر ناپایداری توسعه شهری ایران"
  مظفر صرافی
  هفت شهر، نسخهشماره 62، صفحات:57-61، 1396
 44. "مقدمه ای بر هستی شناسی رهیافت های ارزیابی آسیب پذیری نسبت به خشکسالی"
  وحید یگانگی دستگردی، محمدحسین شریف زادگان، مظفر صرافی
  فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، نسخهشماره 3، صفحات:269-278، 1396
 45. "ارتباط رضایتمندی از خدمات شهری و کیفیت زندگی شهروندان، با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی (موردپژوهی: کلانشهر تهران)"
  فاطمه سادات حسینی نژاد، مظفر صرافی
  علوم و تکنولوژی محیط زیست، نسخه 20، صفحات:128-148، 1396
 46. "بازنگری و کاربست شاخص نیک بختی شهری (CPI) با توجه به ویژگی های جامعه ایران (مطالعه موردی: شهرهای بالای 100 هزار نفر منطقه شمال غرب کشور)"
  مظفر صرافی، نصیبه هاشمی
  پژوهش های جغرافیای انسانی، نسخه 50، شماره 3، صفحات:555-572، 1396
 47. "بازاندیشی در مفاهیم مرتبط با فرآیندهای رشد و اشکال سکونتی در مناطق کلانشهری"
  محمدکاظم شمس پویا، جمیله توکلی نیا، مظفر صرافی، زهره فنی
  پژوهش های دانش زمین، نسخهشماره 31، صفحات:62-83، 1395
 48. "نقش سیاست های تامین خدمات شهری در سیستم انگاشتی کیفیت زندگی"
  فاطمه سادات حسینی نژاد، مظفر صرافی، محمدحسین شریف زادگان
  آمایش محیط، نسخه 10، شماره 38، صفحات:145-168، 1395
 49. "گفتمان های آلودگی هوادر کلانشهر تهران(گفتمان دولت ملی در برابر گفتمان دولت محلی)"
  داود عیوضلو، محمدتقی رضویان، مظفر صرافی، مرتضی قورچی
  جغرافیای سیاسی، نسخهشماره 1، صفحات:87-116، 1395
 50. "تحلیل تطبیقی رهیافت های مرتبط با شهر ایرانی اسلامی"
  جمیله توکلی نیا، مظفر صرافی، فرشته دستواره
  مطالعات شهر ایرانی اسلامی، نسخهشماره 28، صفحات:5-20، 1395
 51. "تحلیل ساختاری حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو رویکرد حکمروایی شایسته شهری"
  محمدحسین بوچانی، مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا، علی دشتی
  مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، نسخهشماره 2، صفحات:209-234، 1395
 52. "حکمروایی چندسطحی منطق کلا نشهری در راستای رویکرد نومنطقه گرایی (مطالعه موردی منطقه کلا نشهری مشهد)"
  مظفر صرافی، ناصر نجاتی علاف
  هویت شهر، نسخه 11، شماره 31، صفحات:31-42، 1395
 53. "تحلیل تطبیقی رهیافت ها مرتبط با شهر ایرانی اسلامی"
  جمیله توکلی نیا، مظفر صرافی، فرشته دستواره
  مطالعات شهر ایرانی اسلامی، نسخهشماره 28، صفحات:5-21، 1395
 54. "گفتمان غالب جهانی شدن و سیاست های توسعه شهر نقدی بر پروژه های سرمایه گذاری در شهر مشهد"
  محمدحسن رضوی، مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا، محمدتقی رضویان
  جغرافیای سیاسی، نسخهشماره 4، صفحات:1-20، 1395
 55. "مروری بر قواعد و سیاست های برنامه ریزی توسعه ی زمین و مسکن شهری با تاکید بر نواحی نابسامان و بافتهای فرسوده ی شهری"
  مظفر صرافی، سید محمد رضازاده
  جستارهای شهرسازی، نسخهشماره 3، صفحات:130-167، 1395
 56. "زنان و فضامندی ترس در محیط های حمل نقل همگانی(موردپژوهی خط چهار بی ار تی تهران)"
  لیلا احمدی، مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا، حسن محمدیان مصمم
  مجله پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده، نسخهشماره 2، صفحات:157-180، 1395
 57. "واکاوی پدیده ی شهر- منطقه والزامات مفهومی آن برای نواحی شهری ایران (مطالعه موردی منطقه کلان شهری مشهد)"
  مظفر صرافی، محمدحسین شریف زادگان، ناصر نجاتی
  جغرافیا و توسعه، شماره 45، صفحات:1-18، 1395
 58. "تحلیل محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و میزان انطباق با شاخص های حکمروایی شایسته شهری"
  محمدحسین بوچانی، مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا، علی دشتی
  مطالعات شهری، شماره 22، صفحات:3-14، 1395
 59. "برنامه ریزی محله محور در محلات کاشان"
  نگار بزرگ زاده یزدی، سیما سعادت شورک حاجی، نگین حجتی، سحر دانیالی، سیدامیرهوشنگ چاوشی، بهاره حردانی، مظفر صرافی، ناصر نجاتی علاف
  هفت شهر، صفحات:257-275، 1395
 60. "تحولات پیراشهرنشینی در هاله کلان شهری تهران در دروه 1375-1385 خورشیدی به سوی توسعه ای سازنده یا گسترشی پراکنده؟"
  عبدالرضا دانشپور، مظفر صرافی، تکتم آشنایی
  نامه معماری و شهرسازی، شماره 16، صفحات:5-33، 1394
 61. "ما فضا را میسازیم و فضا هم ما را میسازد"
  مظفر صرافی
  هفت شهر، صفحات:60-61، 1394
 62. "آینده پژوهی به روش سناریونویسی تکوینی، چارچوبی برای پیوند علم وتجربه مطالعه موردی نظام شهری استان زنجان"
  سمیه قزلباش، ژیلا سجادی، مظفر صرافی، محسن کلانتری
  جغرافیا، نسخه 13، شماره 47، صفحات:304-324، 1394
 63. "تحلیل الگوی فضایی توزیع شرکت های دانش بنیان مطالعه موردی کلانشهر تهران"
  مظفر صرافی، علیرضا محمدی
  برنامه ریزی و آمایش فضا، نسخه 20، شماره 3، صفحات:181-209، 1394
 64. "تحلیلی بر مدیریت تقاضای سفر در راستای حمل و نقل پایدار شهری ( مورد پژوهی کلانشهر تهران)"
  صابر محمدپور، مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا
  برنامه ریزی منطقه ای، نسخهشماره 21، صفحات:103-116، 1394
 65. "اولویت بندی پیاده راه سازی مسیر های اطراف حرم حضرت معصومه(س) شهر قم"
  حسن محمدیان مصمم، مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا، علی اصغر عیسی لو
  پژوهش های منظرشهر، نسخهشماره 5، صفحات:1-15، 1394
 66. "تحلیل توسعه کالبدی شهرکاشمر به منظور دستیابی به توسعه پایدار"
  جواد عبدی تربقان، مظفر صرافی، محمدتقی رضویان
  فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی، نسخهشماره 3، صفحات:18-36، 1394
 67. "کندوکاو در نقش دولت و اهداف غیررسمی در برنامه ریزی شهری ایران"
  مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا، مهدی چمنی مقدم
  صفه، شماره 69، صفحات:71-89، 1393
 68. "نگرش بوم شناسانه به پایداری شهری"
  مظفر صرافی
  فصلنامه راه و ابریشم وزارت راه و ترابری، شماره 2، صفحات:14-15، 1393
 69. "کندوکاو در نقش دولت و اهداف غیررسم در برنامه ریز شهر ایران"
  مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا، مهدی چمنی مقدم
  صفه، نسخه 25، شماره 69، صفحات:71-88، 1393
 70. "الگوی سیاست گذاری مداخله دولت در مدیریت زمین شهری ایران(مطالعه موردی شهر تهران)"
  ابولفضل مشکینی، مهدی نورمحمدی، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، مظفر صرافی
  مجله مدرس علوم انسانی(دانشگاه تربیت مدرس)، نسخه 19، شماره 1، صفحات:181-210، 1393
 71. "سیاست محروم سازی حاشیه ها غلط است"
  مظفر صرافی
  روزنامه همشهری، شماره 1، صفحات:116-118، 1393
 72. "الگوی سیاستگذاری مداخله دولت در مدیریت زمین شهری ایران تمونه موردی شهر تهران"
  ابوالفضل مشکینی، مهدی نورمحمدی، عبد الرضا رکن الدین افتخاری، مظفر صرافی
  برنامه ریزی و آمایش فضا، نسخه 19، شماره 1، صفحات:181-210، 1393
 73. "پیامد سیاست های هدایت وکنترل رشد فضائی بر روند گسترش سکونتگاه های پیراشهری در هاله کلانشهری تهران"
  سید عبدالرضا دانشپور، مظفر صرافی، تکتم آشنایی
  مدیریت شهری، نسخه 13، شماره 37، صفحات:213-230، 1393
 74. "رویکرد نومنطقه گرایی در راستای ارتقای نظام مدیریت توسع فضایی ایران"
  مظفر صرافی، ناصر نجاتی علاف
  پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 4، صفحات:857-874، 1393
 75. "تاثیر تحولات پیر اشهر نش ینی بر دگرگو نی زمین های مستعد زراعی و اهمیت آن در برنامه ریزی و مدیریت حریم مصوب 1385 تهران"
  تکتم آشنایی، سید عبد الهادی داشپور، مظفر صرافی
  نگرش های نو در جغرافیای انسانی، نسخهشماره 2، صفحات:187-209، 1393
 76. "برنامه ریزی برای درون زاکردن توسعه در فضاهای شهری (مورد مطالعه بجنورد)"
  حسن پارسی پور، ژیلا سجادی، زهره فنی، مظفر صرافی
  جغرافیا و توسعه ناحیه ای، نسخه 13، شماره 24، صفحات:70-90، 1393
 77. "تحلیلی بر رضایتمندی مسافران از خدمات رسانی سامانه اتوبوس های تندرو بی آر تی منطقه 3 کلانشهر تهران با رویکرد حمل و نقل پایدار شهری"
  صابر محمدپور، مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا
  فصلنامه نگرشهای نو در جغرافیای انسانی، نسخهشماره 3، صفحات:23-40، 1393
 78. "تحلیل تقسیمات قلمروی سازمانها و نهادهای خدماتی کلانشهر تهران"
  جمیله توکلی نیا، مظفر صرافی، غلامرضا کاظمیان، محمد شالی
  پژوهش های دانش زمین، نسخهشماره 21، صفحات:100-117، 1393
 79. "واکاوی معیارهای پهنه بندی فقر شهری در شهر قدس به سوی مفهوم مشترک محدوده های فرودست شهری"
  مظفر صرافی، کمال نوذری، نواب میرزیی
  هفت شهر، شماره 37، صفحات:20-20، 1392
 80. "تاثیر نام گذاری اقدامات نوسازی بر موفقیت آنها"
  - منصوری، مظفر صرافی، - ایزدی
  منظر، شماره 26، صفحات:66-68، 1392
 81. "کاهش تغییر آب و هوای جهانی و بایستگی های برنامه ریزی شهری ، طرح مسئله ای برای کلانشهر تهران"
  علی محمدنژاد، مظفر صرافی
  علوم محیطی، نسخه 12، شماره 1، صفحات:35-48، 1392
 82. "چهارچوب معیشت پایدار راهبردی برای بقا و ارتقای خانوار در سکونتگاه های غیر رسمی"
  مظفر صرافی، مصطفی شمسائی
  صفه، شماره 65، صفحات:79-94، 1392
 83. "ظرفیت توسعه اجتماعات محلی درکاهش فقر شهری و عوامل موثر بر توسعه آن مورد شناسی نعمت آباد تهران"
  ژیلا سجادی، مظفر صرافی، محمد اسکندری ثانی
  مطالعات جغرافیای مناطق خشک، نسخهشماره 15، صفحات:1-21، 1392
 84. "بررسی محدودیت های ژئومورفولوژیک برای توسعه فیزیکی شهر کرمانشاه"
  محمدمهدی حسین زاده، محمدرضا ثروتی، مظفر صرافی، رضا اسماعیلی، رویا پناهی حسین آبادی
  فصلنامه آمایش محیط، نسخهشماره 26، صفحات:19-38، 1392
 85. "شراکت بخش عمومی - خصوصی در نوسازی بافت های فرسوده منطقه 9 شهرداری تهران"
  کاوه محمدی، محمدتقی رضویان، مظفر صرافی، اسماعیل غلامحسینی
  اقتصاد و مدیریت شهری، نسخهشماره 8، صفحات:109-127، 1392
 86. "جایگاه برنامه ریز در فرآیند برنامه ریزی شهری ایران"
  جمیله توکلی نیا، مظفر صرافی، مهدی چمنی مقدم
  مطالعات شهری، شماره 12، صفحات:19-32، 1392
 87. "نگاهی دیگر به ظرفیت های محلی، بستر مشارکت راستین در برنامه ریزی شهری"
  علی محمدنژاد، مظفر صرافی
  تشکل، شماره 7، صفحات:28-32، 1391
 88. "امکان سنجی پیاده راهسازی خیابان های مرکز شهر همدان"
  مظفر صرافی، حسن محمدیان مصمم
  آمایش محیط، شماره 21، صفحات:111-138، 1391
 89. "نقش دفاتر تسهیلگری در سرعت بخشی به شهرسازی مشارکتی در بافت های فرسوده شهری (مورد پژوهی منطقه 9 شهرداری تهران)"
  کاوه محمدی، محمدتقی رضویان، مظفر صرافی
  برنامه ریزی منطقه ای( علمی- پژوهشی )، شماره 11، صفحات:43-54، 1391
 90. "ارزیابی آسیب پذیری ناشی از سیلاب در شهر تهران"
  منیژه قهرودی تالی، محمدرضا ثروتی، مظفر صرافی، سید موسی پور موسوی، خه بات درفشی
  امداد و نجات، شماره 3، صفحات:79-92، 1390
 91. "شکل گیری و مکان گزینی خدمات پیشرفته ی پشتیبان تولید با ت کید بر کارکرد فراملی و موسسات بین المللی خدمات حقوقی ( شهرستان قیروکارزین )"
  علیرضا محمدی، مظفر صرافی
  آمایش و توسعه پایدار، نسخه 1390
 92. "تحلیلی بر رویکردهای توسعه گردشگری در اجتماعات محلی"
  حسن اسماعیل زاده، مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا
  فصلنامه علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، نسخهشماره 2، صفحات:119-142، 1390
 93. "جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفته تولید ای . پی .اس پژوهش موردی شرکت های حسابرسی کلانشهر تهران"
  علیرضا محمدی، مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا
  پژوهش های دانش زمین، نسخهشماره 7، صفحات:29-42، 1390
 94. "جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفته ی پشتیبان تولید (APS) در کلانشهر تهران"
  مظفر صرافی، علیرضا محمدی
  آمایش و توسعه پایدار، نسخه 1389
 95. "ناحیه محوری، ضرورت ارتقا مدیریت محلی در شهرداری تهران منطقه 4"
  مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا، عادله آقائی
  فصلنامه آمایش محیط، نسخهشماره 12، صفحات:117-138، 1389
 96. "جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفته ی پشتیبان تولید پژوهش موردی کلانشهر تهران"
  علیرضا محمدی، مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا
  مطالعات شهری، نسخهشماره 1، صفحات:23-39، 1389
 97. "ایجاد صندوق برنامه توانمند سازی و به سازی شهری ضروری است"
  مظفر صرافی
  تشکل، شماره 1389
 98. "بایستگی احراز نقش فراملی برای کلانشهرهای ایران"
  مظفر صرافی، ناصر عظیمی
  نامه انجمن جمعیت شناسی، نسخهشماره 10، صفحات:148-187، 1389
 99. "بررسی نظری مفهوم محله و باز تعریف آن با تاکید بر شرایط محله های شهری ایران"
  مجید عبدالهی، مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا
  پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 72، صفحات:83-102، 1388
 100. "مدیریت یکپارچه شهری در خدمت توسعه کلان شهر تهران"
  مظفر صرافی
  هنر معماری منظر شهر سازی، نسخه 1387
 101. "راهبرد توسعه شهر مبنی بر توسعه پایدار مطالعه موردی شهر شبستر"
  مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا، منصور استادی سیسی
  جغرافیا، شماره 22، صفحات:65-82، 1387
 102. "مدیریت یکپارچه شهری در خدمت توسعه اجتماعات محلی"
  مظفر صرافی
  منظر، شماره 1387
 103. "راهبرد توسعه شهر مبنی بر توسعه پایدار نمونه شهر شبستر"
  مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا، منصور استادی سیسی
  جغرافیا، نسخهشماره 22، صفحات:65-80، 1387
 104. "جهانی شدن شهرهای جهانی و کلان شهر تهران (نقدی بر دیدگاه نایجل هریس)"
  مظفر صرافی، مرتضی قورچی، علیرضا محمدی
  اقتصاد شهر، نسخهشماره 1387
 105. "راهبرد شبکه منطقه ای چارچوبی برای توسعه منطقه ای در کشور"
  فاطمه تقی زاده، مظفر صرافی
  پژوهش های دانش زمین، شماره 1386
 106. "تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین مقررات و مدیریت شهری کشور"
  مظفر صرافی، مجید عبد الهی
  پژوهش های جغرافیایی، شماره 63، 1386
 107. "یاس و امید در سکونتگاه های غیر رسمی، نمونه موردی شهر کرمانشاه"
  کیومرث ایراندوست، مظفر صرافی
  رفاه اجتماعی_دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، نسخهشماره 26، صفحات:201-222، 1385
 108. "عوامل موثر بر فرآیند بازساخت کالبدی کلانشهر مورد پژوهی محدوده شمال غرب شیراز 1383-1357"
  عبد الرضا پاکشیر، مظفر صرافی
  پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 53، 1385
 109. "جایگاه حکمروایی خوب برنامه شهری طرح متروی تهران"
  حسن اسماعیل زاده، مظفر صرافی
  مدرس - دانشگاه تربیت مدرس، شماره 48، 1384
 110. "شکل گیری و گسترش اسکان غیر رسمی علل چالش ها و راهبردها مطالعه موردی محله ترانس در شهر زنجان"
  مظفر صرافی، علی رضا محمدی
  نشریه دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 11، 1383
 111. "راهکارهایی برای حل مسائل شهری در ایران"
  مظفر صرافی، حسن اسماعیل زاده
  مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی(مجموعه علوم سیاسی)، 1383
 112. "اصول پایداری برای صنعت سبز"
  مظفر صرافی
  صنعت و توسعه پایدار، شماره 12، 1382
 113. "مروری بر دیدگاههای نظری مدیریت کلان شهری"
  مظفر صرافی، فضیلت تورانیان
  مدیریت شهری، شماره 17، 1382
 114. "ظرفیت و توسعه"
  مظفر صرافی، میترا احمدی ترشیزی
  جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران، شماره 1382
 115. "مسئله ای بنام اسکان غیر رسمی راه حلی بنام توانمند سازی"
  مظفر صرافی
  شهرداری ها، شماره 66، 1382
 116. "تجربه دولت سبز در کانادا"
  مظفر صرافی
  دولت سبز، شماره 10، 1381
 117. "پیشنهاد راهبرد توانمند سازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی در ایران"
  مظفر صرافی
  تامین اجتماعی، شماره 11، 1381
 118. "نقش زنان را در جوامع محلی تقویت کنید"
  مظفر صرافی
  سبا، شماره 1381
 119. "کارگاه آموزش بازیافت پسماندهای شهری"
  مظفر صرافی
  شهرداری ها، شماره 47، 1381
 120. "بنیادهای توسعه پایدار کلانشهر تهران"
  مظفر صرافی
  شهروند مداری، شماره 11، 1381
 121. "آلوده سازی زمان"
  مظفر صرافی
  شهرداری ها، شماره 37، 1380
 122. "مهاجرت داخلی و مسئله مدیریت شهری با تاکید بر شرایط ایران"
  مظفر صرافی
  مدیریت شهری، شماره 10، 1380
 123. "به سوی تدوین راهبرد ملی ساماندهی اسکان غیر رسمی - از پراکنده کاری گزینشی تا همسویی فراگیر"
  مظفر صرافی
  عمران و بهسازی شهری، 1380
 124. "به سوی نظریه ای برای ساماندهی اسکان غیر رسمی از حاشیه نشینی تا متن شهر نشینی"
  مظفر صرافی
  عمران و بهسازی شهری، شماره 1380
 125. "شهر پایدار چیست"
  مظفر صرافی
  مدیریت شهری، شماره 1379
 126. "ابر مسئله شهری ایران و نقش برنامه ریزان شهری"
  مظفر صرافی
  معماری و شهرسازی، 1379
 127. "منطقه کلانشهری قاهره"
  مظفر صرافی
  شهر، 1378
 128. "شهری شدن جهان و جهانی شدن شهرها طرح مسئله ای برای جنوب"
  مظفر صرافی
  مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی(مجموعه علوم سیاسی)، 1378
 129. "منطقه کلانشهری استانبول"
  مظفر صرافی
  شهر، شماره 1377
 130. "ضرورت بازنگری در نظام اداره کلانشهرهای ایران با استفاده از تجارب جهانی"
  مظفر صرافی
  آبادی، شماره 32، 1377
 131. "تمرکز زدایی کلانشهرهای کشورهای جنوب ( باورها و راهبردها"
  مظفر صرافی
  معماری و شهرسازی، 1377
 132. "توسعه پایدار و مسئولیت برنامه ریزان شهری"
  مظفر صرافی
  معماری و شهرسازی، شماره 1374

مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

 1. ""
  شایا پیسیتی شانپری, Mozaffar Sarrafi, Mehrdad Javaheri pour
  سومین نشست تخصصی کارگروه منطقه ای بهسازی مناطق نابسامان, 2015
 2. "Slum Upgrading Index (SUI)"
  Mozaffar Sarrafi
  3rd Meeting of RSUWG, 2015
 3. "adapting to climate change with emphasis on community based adaptation"
  Mozaffar Sarrafi, علی محمدنژاد
  the 1th international cingress climate change social responsibility and future generation, 2014
 4. "the role of international treaties and commitments of cities to mitigate climate change"
  Mozaffar Sarrafi, علی محمدنژاد
  the 1th international cingress climate change social responsibility and future generation, 2014
 5. "urban development and urban form"
  Mozaffar Sarrafi
  conveying our future, 1992
 6. "ارائه چارچوبی برای تبیین وضعیت ناپایداری توسعه سرزمین و زمینه مندی نظریه و عمل در برنامه ریزی فضایی ایران"
  مظفر صرافی، صالح روشنی
  نهمین کنفرانس الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت، شماره 1 ، صفحات:145-146، 1399
 7. "مدل سازی ارتباط تصویر سازمان با رضایتمندی از خدمات شهری مقایسه خدمات ارائه شده توسط بخش دولتی و خصوصی"
  فاطمه سادات حسینی نژاد، مظفر صرافی
  پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درمهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، صفحات:1-17، 1396
 8. "واکاوی نظری ابر مسیله شهری ایران و چاره جویی برای برون رفت تدریجی در چارچوب حکمروایی شایسته شهری"
  محمدحسین بوچانی، مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا
  اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری، صفحات:1-15، 1396
 9. "بازآوری راه ابریشم به مثابه ظرفیت سازی بین تمدنی به سوی توسعه از نوع دیگر"
  مظفر صرافی
  نشست منطقه ای موسسه بین المللی مطالعات آسیای میانه (ایکاس) و همایش بین المللی جاده ابریشم، 1395
 10. "بازآفرینی سکونتگاه های فرودست شهری با رهیافت اقتصاد بوم همیارانه"
  مظفر صرافی
  همایش بین المللی سکونتگاههای فقیرنشین شهری بسوی بهسازی و بازآفرینی پایدار، 1395
 11. "توسعه فضایی پایدار در پرتو اندیشه ایران شهری"
  مظفر صرافی
  سلسله نشست های ایران شهر - نشست دهم، 1394
 12. "توسعه فضائی پایدار در پرتو اندیشه ایران شهری"
  مظفر صرافی
  سلسله نشست های ایران شهر (نشست دهم)، صفحات:1-20، 1394
 13. "سوق به ناپایداری با برنامه ریزی شهری خودرو محور"
  مظفر صرافی، حسن محمدیان مصمم، جمیله توکلی نیا
  سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، 1394
 14. "توسعه منطقه ای و عدالت فضائی"
  مظفر صرافی
  دومین نشست تخصصی توسعه منطقه ای استان سمنان، صفحات:1-10، 1394
 15. "آموزش شناسی (پداگوژی) برنامه ریزی شهری برای بازآفرینی شهر پایدار به سوی دانشگاه بی حصار و آموزش اجتماع- محور"
  مظفر صرافی
  نخستین همایش ملی آموزش شهرسازی در ایران، 1394
 16. "بازآفرینی شهری به مثابه بازآوری اجتماعات محلی( دانشگاه امیرکبیر)"
  مظفر صرافی
  نشست بازآفرینی شهری فرصتی برای توسعه درون زای شهر تهران، 1394
 17. "چالشهای مدیریت کلانشهر تهران در سازگاری با الزامات تغییر آب و هوایی با ت کید بر پایداری اجتماعات محلی"
  علی محمدنژاد، مظفر صرافی
  نشست کمیته علمی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1394
 18. "نو منطقه گرایی رویکرد نوین مدیریت منطقه ای کلان شهری مورد پژوهی منطقه کلانشهری مشهد"
  مظفر صرافی، ناصر نجاتی علاف
  هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری، صفحات:1-15، 1394
 19. "راهبرد توسعه شهری به عنوان فرصتی برای بازآفرینی شهری اجتماع محور"
  مظفر صرافی
  هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری، 1394
 20. "بررسی ظرفیت تاثیر گذاری نظریه های توسعه شهری بر شکل گیری اجتماعات محلی (مورد پژوهی محله دبستان منطقه 7 تهران)"
  غزال محمدزاده میاب، غلامرضا کاظمیان، مظفر صرافی
  هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با ت کید بر راهبردهای توسعه شهری، صفحات:1-1، 1394
 21. "بازآوری توسعه اجتماعات محلی با مهار جهانی شدن"
  مظفر صرافی
  World Cities Day 2015، 1394
 22. "واکاوی ابعاد گوناگون نومنطقه گرایی همراه با پیشنهاد هایی برای نطام برنامه ریزی منطقه ای در ایران"
  مظفر صرافی، ناصر نجاتی علاف
  اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری، 1394
 23. "بررسی اثرات محیط زیستی ناشی از رشد کالبدی با تاکید بر آلودگی آب و خاک"
  مظفر صرافی، محمدامین هونکزهی، محمدمهدی درگاهی، عبدالعلیم درازهی، طیبه کرمی نژاد
  اولین همایش ملی گردشگری،جغرافیاو محیط زیست پاک، 1394
 24. "کژفهمی های نظری در توسعه منطقه ای ایران"
  مظفر صرافی
  سومین همایش نکوداشت دکتر حسین عظیمی، 1394
 25. "چالش های مدیریت شهری و بایستگی توسعه اجتماعات محلی"
  مظفر صرافی
  همایش چالشهای شهر امروز ...طرحی برای فردا، 1394
 26. "تهیه برنامه ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی شهر بندرعباس و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آنها با تاکید بر بهسازی شهری"
  مظفر صرافی
  نشست کمیته مشورتی امور اجتماعی برنامه ششم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1394
 27. "بررسی ظرفیت توسعه درون بافتی در محلات بافت قدیمی شهر ها مورد بجنورد"
  مظفر صرافی، حسن پارسی پور
  ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی، 1393
 28. "آمایش سرزمین چیستی و چرایی"
  مظفر صرافی
  همایش آمایش سرزمین زیر بنای برنامه ریزی توسعه، 1393
 29. "رویکرد نظری بر علل توسعه نیافتگی ایران با تاکید بر توسعه شهری"
  مظفر صرافی، مریم بیرانوندزاده، مصطفی حیدری مقدم
  اولین کنفرانس ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، 1392
 30. "جایگاه سرمایه اجتماعی در توانمندسازی و ساماندهی اجتماعات ساکن در سکونتگاه های غیررسمی"
  فرخ مشیری، مظفر صرافی، محجوبه دهبان
  اولین کنفرانس ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، 1392
 31. "تحلیل روند رشد مراکز سکونتگاهی پیراشهری در اراضی با قابلیت بالای کشاورزی در منطقه کلانشهری تهران"
  تکتم آشنایی، عبدالهادی دانشپور، مظفر صرافی
  کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، 1392
 32. "جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفته پشتیبان تولید پژوهش موردی کلانشهر تهران"
  علی رضا محمدی، مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا
  ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری، 1392
 33. "ضرورت به کار گیری رهیافت برنامه ریزی و مدیریت زیست محیطی در هدایت و کنترل رشد و توسعه سکونتگاه های پیراشهری در منطقه کلانشهری تهران"
  تکتم آشنایی، عبدالهادی دانشپور، مظفر صرافی
  سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، شماره 3 ، صفحات:10-23، 1392
 34. "جهانی شدن و چالش توسعه اجتماع محلی"
  مظفر صرافی
  پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، 1392
 35. "نقش شهرها در تغییر آب و هوایی و راهبردهای کاهش آن با تاکید بر کلانشهر تهران"
  مظفر صرافی، علی محمد نژاد
  پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، 1391
 36. "فضای همگانی همچون تجلی فضایی قدرتمندی اجتماعی و ضرورت پایدار شهری"
  مظفر صرافی
  همایش بین المللی طراحی شهری از تئوری تا عمل در ایران، 1391
 37. "بررسی روند شهر نشینی و توسعه ی فیزیکی شهر کرمانشاه"
  محمدرضا ثروتی، محمدمهدی حسین زاده، مظفر صرافی، رویا پناهی
  نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران، 1390
 38. "نقش مدیریت محله ای در دستیابی به توسعه پایدار شهری ( محله اوین )"
  سرگل کریمی، جمیله توکلی نیا، مظفر صرافی
  شورایاری رویکردی نو به مدیریت محلی، 1390
 39. "چالشهای همکاری با موسسات جهانی برای توسعه روستایی در ایران"
  مظفر صرافی، مهرداد جواهری پور، عباس مخبر، امر اله کرم پور
  اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاه های روستایی مسکن و بافت، 1390
 40. "چالش های همکاری با موسسات جهانی برای توسعه روستایی ایران"
  مظفر صرافی، مهرداد جواهری پور، امراله کرم پور، عباس مخبر
  اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاه های روستایی مسکن و بافت، صفحات:299-299، 1390
 41. "الزامات مدیریت مناطق کلانشهری در فرآیند جهانی شدن با تاکید بر منطقه کلانشهری تهران"
  مظفر صرافی، علیرضا محمدی
  اولین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار، صفحات:52-54، 1389
 42. "بهسازی و نوسازی نواحی فرودست شهری"
  سید ابوالفضل موسوی، مظفر صرافی
  دومین اجلاس وزرای مسکن و شهرسازی آسیا- اقیانوسیه، 1387
 43. "چالشهای ملی و فراملی محیط زیست و برنامه چهارم توسعه"
  مظفر صرافی
  چالشهای ملی و فراملی محیط زیست و برنامه چهارم توسعه، 1383
 44. "توسعه اجتماعات محلیشالوده پایداری کلان شهرهای جنوب"
  مظفر صرافی
  توسعه محله ای، 1383
 45. "بازنگری ویزگی های اسکان خود انگیخته در ایران در جستجوی راهکارهای توانمند سازی"
  مظفر صرافی
  حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی، 1382
 46. "نظام اداره مردمی زمینه ساز توسعه جامعه روستایی ایران برپایه مطالعات روستایی استان همدان"
  مظفر صرافی
  کنگره توسعه روستایی چالش ها و چشم اندازها، 1382
 47. "بنیادهای توسعه پایدار کلانشهر تهران"
  مظفر صرافی
  توسعه ضد توسعه، 1380
 48. "ضرورت تدوین سیاست ملی شهرنشینی برای موفقیت شهرهای جدید در ایران"
  مظفر صرافی
  شهرهای جدید فرهنگی جدید در شهر نشینی، 1368
 49. "برنامه ریزی جهت بازسازی و نوسازی"
  مظفر صرافی
  دومین گرد همایی دانشگاه شیراز پیرامون نقش پژوهش در بازسازی، 1367