Faculty Profile

مظفر صرافی

استاد

مظفر صرافی

معماری و شهرسازی / برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای

Activities Faculty

فعالیت های اجرایی

  1. مدیر گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای 1398 ← 1400
  2. قطب علمی بازآفرینی و بهسازی شهری 1397 ← تا زمان حال
  3. هیات تحریریه دانش شهرسازی 1397 ← 1397
  4. دبیرخانه شورای قطبهای علمی وزرات علوم 1396 ← 1396
  5. هیات تحریریه جغرافیای انسانی نوار ساحلی 1396 ← 1397
  6. عضو موسس و متخصص برنامه ریزی 1395 ← 1397
  7. کمیسیون تخصصی کمیسیون گروه معماری، علوم محیطی، جغرافیا و gis 1395 ← 1397
  8. عضو شورای سیاست گذاری عمران و بهسازی شهری ایران 1392 ← 1394
  9. سردبیر 1392 ← 1393