Faculty Profile

زهراسادات زمردیان

استادیار

زهراسادات زمردیان

معماری و شهرسازی / ساختمان

Research Faculty

ارتباط با صنعت

  1. تعیین الزامات روشنایی برای محیط های داخلی و همچنین میزان مصرف انرژی و تهیه استانداردهای ملی مصوب آنها
    1399
  2. مطالعات پژوهشی و مهندسی طرح ساختمان فرهنگی بوستان تپه خورشید واقع در فاز 2 شهر جدید پردیس- مشترک با دکتر تحصیلدوست
    1398
  3. مطالعات پژوهشی و مهندسی سیستم های بهره گیری از منابع تجدید پذیر بوستان تپه خورشید و مطالعات مهندسی پل دسترسی به بوستان شهریار واقع در فاز 2 شهر جدید پردیس- طرح پژوهشی مشترک با دکتر محمد تحصیلدوست
    1398