Faculty Profile

آزاده لک

دانشیار

آزاده لک

معماری و شهرسازی / برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای

Activities Faculty

فعالیت های اجرایی

  1. معاونت گروه 1393 ← 1398