دانش‌نامه تاریخ معماری و شهرسازی

گسترش و تعمیق پژوهش درباره معماری و شهرسازی ایران‌ زمین مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات پایه در این خصوص‌ است. پرشماری و گوناگونی آثار معماری و شهرسازی ایران‌ زمین چندان است که گردآوری و جستجوی اطلاعات آن نیازمند روش‌هایی ویژه است و با روش‌های متعارف نمی‌توان حق آن را گذارد. 
بر این اساس، کار بنیادین در تاریخ معماری ایران نیازمند دیدگاهی ملی و فراگیر و جامع‌نگرانه است که کثرت آثار، تنوع طبیعی و اقلیمی و فرهنگی ایران‌ زمین و تاثیر این تنوع بر معماری، و تداوم تاریخی این معماری در آن به شیوه‌ای نظام‌مند منظور شود. برای چنین کاری، باید از امکانات فناوری اطلاعات استفاده کرد. با چنین رویکردی، می‌توان پایگاه دانشی برای تاریخ معماری ایران از هزاره هفتم پیش از میلاد تا‌کنون ایجاد‌ کرد که علاوه بر نظام‌دهی اطلاعات موجود، تولید اطلاعات را نیز در‌ این‌ مورد سامان بدهد. چنین پایگاهی در همه پژوهش‌های داخلی و جهانی درباره معماری جهان ایرانی اثر خواهد‌ گذاشت و موجب حفظ و ضبط اطلاعات معماری معاصر نیز خواهد شد.

Responsive Image
پیوندها:
وبگاه دانشنامه تاریخ معماری و شهرسازی ایران‌شهر 
هسته‌های پژوهشی