کتاب‌ها


فهرست کتاب‌ها و نشریات كتابخانه در شبكه مركزی دانشگاه قابل دسترسی و جستجو است. كتابخانه دانشکده دارای حدود 26000 نسخه کتاب است که 16000 نسخه كتاب فارسی و 10000 نسخه كتاب به زبان لاتین است. کتابخانه مجموعاً 40 عنوان نشریه ادواری (از جمله بیش از 10 عنوان مجله معتبر لاتین) دارد.
پایان‌نامه‌های چاپی موجود در کتابخانه 3000 جلد هستند که این مجموعه از سال 1347 تا‌کنون را در بر می‌گیرد. 


اطلاعات تماس:
مسئول كتابخانه: خانم رویا طلوعی
29902863

فهرست کتاب‌های فارسی:

کتاب‌های جدید و یا بازنگری شده فارسی در زمستان 1402
کتاب‌های جدید و یا بازنگری شده فارسی در زمستان 1402
کتاب‌های جدید و یا بازنگری شده فارسی در زمستان 1402
کتاب‌های جدید و یا بازنگری شده فارسی در پاییز 1402
کتاب‌های جدید و یا بازنگری شده فارسی در تابستان 1402
کتابهای جدید و یا بازنگری شده فارسی در بهار 1402

فهرست کتاب‌‌های لاتین:

کتاب‌های جدید و یا بازنگری شده لاتین در زمستان 1402
کتاب‌های جدید و یا بازنگری شده لاتین در زمستان 1402
کتاب‌های جدید و یا بازنگری شده لاتین در پاییز 1402
کتاب‌های جدید و یا بازنگری شده لاتین در تابستان 1402
کتاب‌های جدید و یا بازنگری شده لاتین در بهار 1402