انجمن اسلامی دانشجویان آزادی‌خواه

انجمن اسلامی دانشجویان آزادی‌خواه تشکلی سیاسی فرهنگی است که زیر‌مجموعه انجمن کل با‌ همین نام در دانشگاه قرار دارد. انجمن فضایی بالفعل برای گرد‌ هم‌‌ آمدن دانشجویان دانشکده در‌ خلال فعالیت‌های متفاوت درسی در قالب‌های مختلف است. فضای انجمن همواره برای فعالیت‌های هنری و فرهنگی منعطف بوده‌ است. فعالیت‌های انجمن در دانشکده معماری منجر به‌ ارتقای فضای دانشکده به‌ محیطی برای گفتگو، تعامل، کار گروهی و به‌ اشتراک گذاشتن آموزه‌های درسی می‌شود.
پیوندها:
انجمن‌های اسلامی دانشجویی
انجمن اسلامی دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت