نظریه‌پژوهی در معماری و هنر

هسته پژوهشی «نظريه‌پژوهی در معماری و هنر» در تاريخ 1388/3/9 تصویب و از آن زمان فعالیت خود را شروع کرده است. اهم اهداف آن عبارتند از:
  • 1- تعميق مبانی نظری هنر و معماری در فضای علمی كشور و تلاش در ايجاد خودباوری سازنده و حقيق در توليد نظريه‌های بنيادی و كاربردی در معماری و هنر

  • 2- غنا بخشيدن به فضای علمی رشته‌های معماری و هنر در دانشگاه‌ها و مراكز آموزشی

  • 3- يافتن بنيادهای نظری معماری و هنر در منابع فرهنگی و دينی و بومی ايران

  • 4- تهيه بانک اطلاعات در زمينه نظريه‌های طرح‌شده در تاريخ انديشه معماری و هنر

پیوندها:
هسته‌های پژوهشی
اطلاعات تماس:
مدير هسته: دكتر هادی نديمی
رزومه