دانشنامه تاریخ معماری و شهرسازی

 
 
 
 

 

 

 

گسترش و تعمیق پژوهش دربارۀ معماری و شهرسازی ایران‌زمین مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات پایه در این خصوص است. پرشماری و گونه‌گونی آثار معماری و شهرسازی ایران‌زمین چندان است که گردآوری و جستجوی اطلاعات آن نیازمند روش‌هایی ویژه است و با روش‌های متعارف نمی‌توان حق آن را گزارد.

 

بر این اساس، کار بنیادین در تاریخ معماری ایران نیازمند دیدگاهی ملی و فراگیر و جامع‌نگرانه است که کثرت آثار، تنوع طبیعی و اقلیمی و فرهنگی ایران‌زمین و تأثیر این تنوع بر معماری، و تداوم تاریخی این معماری در آن به شیوه‌ای نظام‌مند منظور شود. برای چنین کاری، باید از امکانات فناوری اطلاعات استفاده کرد. با چنین رویکردی، می‌توان پایگاه دانشی برای تاریخ معماری ایران از هزارۀ هفتم پیش از میلاد تا کنون ایجاد کرد که علاوه بر نظام‌دهی اطلاعات موجود، تولید اطلاعات را نیز در این باره سامان بدهد. چنین پایگاهی در همۀ پژوهش‌های داخلی و جهانی دربارۀ معماری جهان ایرانی اثر خواهد گذاشت و موجب حفظ و ضبط اطلاعات معماری معاصر نیز خواهد شد

 

وبگاه دانشنامۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایران‌شهر 

  

 آخرین ویرایش - کارشناس فناوری اطلاعات - سید مجتبی قریشی نژاد