Faculty Profile

آزاده لک

دانشیار

آزاده لک

معماری و شهرسازی / برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای

Lessons Faculty

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
طراحی معماری 4 5 هر هفته، شنبه، 09:30-12:00، هر هفته، شنبه، 13:00-18:00، هر هفته، سه‌شنبه، 09:30-12:00، هر هفته، سه‌شنبه، 13:00-18:00 نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1401
بازنمایی در معماری منظر 2 هر هفته، يك‌شنبه، 09:00-12:00 نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1401
بازنمایی در معماری منظر 2 هر هفته، سه‌شنبه، 14:00-17:00 نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1401
مبانی زیرساخت‌های شهری 2 هر هفته، دوشنبه، 11:00-12:00، هر هفته، دوشنبه، 13:00-14:00 نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1401
روانشناسی محیط درطراحی شهری 2 هر هفته، دوشنبه، 14:00-15:00، هر هفته، دوشنبه، 15:00-17:00 نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1401
روانشناسی محیط درطراحی شهری 2 هر هفته، دوشنبه، 14:00-15:00، هر هفته، دوشنبه، 15:00-17:00 نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1401
مبانی نظری طراحی شهری 1 2 هر هفته، سه‌شنبه، 07:30-09:00، هر هفته، سه‌شنبه، 09:00-12:00 نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1401
مبانی نظری طراحی شهری 1 2 هر هفته، سه‌شنبه، 07:30-09:00، هر هفته، سه‌شنبه، 09:00-12:00 نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1401