آزمایشگاه ساختمان
​​​​​​​

.آزمایشگاه فن ساختمان

آزمایشگاه فن ساختمان شامل آزمایشگاه بتن (درحال تجهیز)، آزمایشگاه مصالح (درحال تجهیز) و آزمایشگاه چوب است. این آزمایشگاه به منظور بهره بردارای گروه های زیر است.

  • استادان با گرایش های فن ساختمان، سازه، فن آوری های نوین، صنعتی سازی، بلند مرتبه سازی، مصالح، طراحی فنی و زیر شاخه های آن
  • ارتباط با صنعت در زمینه های فوق و کلیه مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها، و ارگانها جهت ارائه خدمات مرتبط
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه های مرتبط با معماری و سازه، مصالح، بازیافت، مرمت، مقاوم سازی، خاک، زلزله، و نظایر آن
  • دانشجویان کارشناسی معماری

مسئول آزمایشگاه فن ساختمان: دکتر محمد تحصیلدوست            شماره تماس:22531628

آزمایشگاه علوم ساختمان
خدمات آزمایشگاه علوم ساختمان در چهار حوره نور، پوسته ساختمان، بهره وری انرژی و کیفیت محیط داخلی، آیرودنیامیک ساختمان و آکوستیک تعریف شده است. این آزمایشگاه به منظور بهره بردارای گروه های زیر است.
•    استادان با گرایش های انرژی، تنظیم شرایط محیطی، طراحی محیطی، طراحی پایدار و زیر شاخه های آن
•    ارتباط با صنعت در زمینه های فوق و کلیه مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها، و ارگانها جهت ارائه خدمات مرتبط
•    دانشجویان تحصیلات تکمیلی  در زمینه های مرتبط با اقلیم، انرژی، پایداری، طراحی محیطی، و نظایر آن
•    دانشجویان کارشناسی  و محققین سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی
اطلاعات تکمیلی به نشانی زیر در دسترس است: http://bit.sbu.ac.ir/Lab/ViewLab/10046
مسئول آزمایشگاه علوم ساختمان: دکتر زهراسادات زمردیان              شماره تماس: 22531628
 

.آزمایشگاه طراحی و ساخت دیجیتال یا آزمایشگاه ساخت (فب لب) 
این آزمایشگاه به منظور بهره بردارای گروه های زیر است:
•    استادان با گرایش های فن ساختمان، انرژی، سازه های نوین، طراحی و ساخت دیجیتال، طراحی فنی و زیر شاخه های آن
•    ارتباط با صنعت در زمینه های فوق و کلیه مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها، و ارگانها جهت ارائه خدمات مرتبط
•    ارتباط با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها و صنعت در زمینه کلیه سفارش های طراحی و ساخت نمونه فیزیکی قطعات مهندسی
•    دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه های مرتبط با معماری و فرم های ساختمانی، سازه، روش های طراحی و ساخت، و نظایر آن
•    دانشجویان کارشناسی و محققین سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی
مسئول آزمایشگاه طراحی و ساخت دیجیتال: دکتر محمد تحصیلدوست                        شماره تماس: 22531628
 

Responsive Image