مدیریت خدمات دانشجویی

مدیریت خدمات دانشجویی، بزرگترین مدیریت معاونت دانشجویی است که دارای هشت اداره زیرمجموعه است، که این ادارات شامل اداره امور خوابگاه‌ها، اداره خدمات رفاهی، اداره وام و تسهیلات، اداره امور تغذیه، اداره اسکان، اداره خوابگاه‎‌های کوی پسران، اداره خوابگاه‌های کوی دختران و اداره خدمات دانشجویی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور می‌شوند. به‌طور کلی شرح وظایف این مدیریت عبارت است از:
شرح وظایف:
  • 1- نظارت بر کلیه فعالیت‌ها و اقدامات واحدهای مختلف امور دانشجویی، هماهنگی بین آنها، تقسیم کار، تفهیم و تبیین برنامه‌ها و نیز حصول اطمینان بر حسن اجرای کارهای محوله در واحدهای تابعه

  • 2- رسیدگی به مشکلات دانشجویان در حیطه مسائل دانشجویی و ارجاع آن به مقامات ذی‌صلاح و در صورت لزوم تشکیل جلسه با دانشجویان و سایر دست اندرکان در جهت حل و فصل آنها

  • 3- همکاری و ارتباط مستمر با صندوق رفاه دانشجویان کشور و نیز سازمان امور دانشجویان وزارت متبوع در جهت اجرای دستورالعمل‌ها و نیز پیگیری مسائل رفاهی دانشجویان

  • 4- پیگیری، نظارت و ارزیابی کلیه مسائل رفاهی دانشجویان

  • 5- برگزاری انتخابات شوراهای صنفی دانشجویان و همکاری با این شورا در راستای حل مشکلات و پیگیری امور رفاهی دانشجویان

  • 6- نظارت بر کلیه فعالیت‌های اداره تغذیه دانشگاه (امور رستوران‌های آزاد دانشجویی و غذاخوری‌ها، برنامه غذایی دانشگاه، امور پیمانکاران و غیره)

  • 7- پیگیری و نظارت بر کلیه فعالیت‌های اداره امور خوابگاه‌ها (فرآیند سکونت دانشجویان، تجهیزات و تاسیسات خوابگاهی، بهداشت خوابگاه‌ها، کارکنان خوابگاه‌ها، تعمیرات خوابگاه‌ها و...)

  • 8- نظارت بر کلیه فعالیت‌های اداره رفاه دانشجویی دانشگاه (پیگیری امور وام، امور مربوط به بیمه درمانی و حوادث دانشجویان، انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان هنگام فراغت از تحصیل و غیره)

  • 9- انجام سایر امور محوله از سوی معاون دانشجویی و فرهنگی، رییس دانشگاه و وزارت متبوع

ادارات زیرمجموعه مدیریت خدمات دانشجویی:
سرپرستی امور خوابگاه‌ها
اداره خدمات رفاهی
اداره وام و تسهیلات
اداره امور تغذیه
اداره اسکان
اداره خوابگاه‌های کوی پسران
اداره خوابگاه‌های کوی دختران
اداره خدمات دانشجویی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
فهرست خدمات دانشجویی:
امور تغذیه دانشجویی
تسویه‌ حساب
خروج و مراجعت از کشور
سرویس‌های رفت و برگشت
شورای انضباطی
فرصت مطالعاتی
کار‌ دانشجویی
مراکز خدماتی
وام دانشجویی