تسویه‌حساب

واحد ارائه کننده خدمت

معاونت دانشجویی –  مدیریت خدمات دانشجویی

شرح فرایند انجام خدمت

دانشجویانی که موفق به اتمام تحصیل خود در یک رشته یا مقطع خاص شده و واحدهای مجاز خود را در دوره تحصیل گذرانده باشند می‌توانند جهت اخذ گواهی موقت تحصیلی مطابق ضوابط و شرایط نسبت به تسویه حساب خود اقدام کنند.

فرم‌های مرتبط ، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها ​​​​​​​

سایر واحدهای مرتبط با خدمت

آیین‌نامه صندوق رفاه دانشجویان

متقاضی دریافت خدمت

کلیه دانشجویان فار غ التحصیل

مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت

1- اصل یا تصویر گواهینامه موقت پایان تحصیلات مقاطع قبل 2- در صورت داشتن بدهی دفترچه اقساط مقاطع قبل

نحوه دسترسی به خدمت

الف - دانشجویانی که به صندوق رفاه دانشجویان و خوابگاه  بدهی ندارند:

1- مراجعه به حراست و ابطال کارت دانشجویی (پس از ابطال کارت تسویه حساب در سیستم جامع دانشگاهی فعال می گردد)

2- مراجعه به سیستم جامع دانشگاهی  و پیگیری گزارش 522 جهت پیشبرد تسویه حساب (به‌صورت تلفنی با کارشناس مربوطه)

ب- دانشجویانی که به صندوق رفاه دانشجویان بدهی دارند: 

1- مراجعه به حراست و ابطال کارت دانشجویی

2- مراجعه به کارشناسان رشته‌های خود در امور دانشجویی به منظور واریزده درصد از بدهی‌های خود طبق ضوابط و شرایط پیوست

متصدیان انجام خدمت

مدیریت خدمات دانشجویی – اداره رفاه دانشجویی

زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت

صندوق رفاه دانشجویان

زمان و ساعت دریافت خدمت

کلیه دانشجویان فارغ‌التحصیل در‌صورت داشتن بدهی در ساعت اداری به مدیریت خدمات دانشجویی– کارشناسان اداره رفاه دانشجویی مراجعه نمایند. در صورت نداشتن بدهی از طریق سیستم جامع دانشگاهی پیگیری گزارش

میانگین زمان انجام خدمت

10 دقیقه برای دانشجویان بدهکار - 5 دقیقه دانشجویان فاقد بدهی

میانگین هزینه انجام خدمت

هزینه دارد برای دانشجویان بدهکار

تلفن تماس کارشناس مربوطه

کارشناسان امور دانشجویی
Text

نمودار گردش کار فرایند

اطلاعات تماس:
عنوان جدید
عنوان جدید
عنوان جدید

تسویه‌حساب

 

واحد ارائه کننده خدمت
شرح فرایند انجام خدمت
دانشجویانی که موفق به اتمام تحصیل خود در یک رشته یا مقطع خاص شده و واحدهای مجاز خود را در دوره تحصیل گذرانده باشند می‌توانند جهت اخذ گواهی موقت تحصیلی مطابق ضوابط و شرایط نسبت به تسویه حساب خود اقدام کنند.
فرم‌های مرتبط ، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها 
سایر واحدهای مرتبط با خدمت
حراست – خوابگاه – آموزش و تحصیلات تکمیلی
متقاضی دریافت خدمت
کلیه دانشجویان فار غ التحصیل
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت
1- اصل یا تصویر گواهینامه موقت پایان تحصیلات مقاطع قبل 2- در صورت داشتن بدهی دفترچه اقساط مقاطع قبل
نحوه دسترسی به خدمت

الف - دانشجویانی که به صندوق رفاه دانشجویان و خوابگاه  بدهی ندارند:

1- مراجعه به حراست و ابطال کارت دانشجویی (پس از ابطال کارت تسویه حساب در سیستم جامع دانشگاهی فعال می گردد)

2- مراجعه به سیستم جامع دانشگاهی  و پیگیری گزارش 522 جهت پیشبرد تسویه حساب (به‌صورت تلفنی با کارشناس مربوطه)

ب- دانشجویانی که به صندوق رفاه دانشجویان بدهی دارند: 

1- مراجعه به حراست و ابطال کارت دانشجویی

2- مراجعه به کارشناسان رشته‌های خود در امور دانشجویی به منظور واریزده درصد از بدهی‌های خود طبق ضوابط و شرایط پیوست

متصدیان انجام خدمت
مدیریت خدمات دانشجویی – اداره رفاه دانشجویی
زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت
زمان و ساعت دریافت خدمت
کلیه دانشجویان فارغ‌التحصیل در‌صورت داشتن بدهی در ساعت اداری به مدیریت خدمات دانشجویی– کارشناسان اداره رفاه دانشجویی مراجعه نمایند. در صورت نداشتن بدهی از طریق سیستم جامع دانشگاهی پیگیری گزارش 522
میانگین زمان انجام خدمت
10 دقیقه برای دانشجویان بدهکار - 5 دقیقه دانشجویان فاقد بدهی
میانگین هزینه انجام خدمت
هزینه دارد برای دانشجویان بدهکار
تلفن تماس کارشناس مربوطه
نمودار گردش کار فرایند