خوابگاه

نوع خدمت
واگذاری خوابگاه ​​​​​​​

شرح خدمت ​​​​​​​

دانشجوی غیر‌ایرانی پس از ثبت‌نام آموزشی در سیستم گلستان با اخذ معرفی‌نامه از معاونت دانشجویی، برای اسکان به امور خوابگاه‌ها معرفی می شود.

ضوابط و شرایط

مقررات خوابگاه‌ها

 نوع خدمت ​​​​​​​
تخلیه و تسویه‌حساب خوابگاه‌ها ​​​​​​​
شرح خدمت
دانشجويان بهره‌مند از خوابگاه‌هاي دانشجويي متعهد مي‌باشند که در زمان فراغت از تحصيل، انصراف از تحصیل، مهمان شدن در دانشگاه‌های دیگر و یا اخراج نسبت به تسویه‌حساب با مسئول خوابگاه و سپس مراجعه به اداره خوابگاه‌ها جهت تسویه‌حساب نهایی اقدام نمایند.
ضوابط و شرایط ​​​​​​​
سوالات متداول دانشجویان​​​​​​​​
پیوندها:

اداره کنسولی و رفاهی دانشجویان بین‌الملل