خروج و مراجعت از کشور

خروج و مراجعت از کشور
نوع خدمت
خروج و مراجعت از کشور
شرح خدمت ​​​​​​​

دانشجویان خارجی جهت ورود و خروج از کشور می‌بایست به سرپرستی دانشجویان خارجی مراجعه نمایند و فرایندهای زیر را طی نمایند. ​​​​​​​

روش دسترسی به خدمت ​​​​​​​
مراجعه به سرپرستی دانشجویان غیر‌ایرانی واقع در ساختمان جند‌منظوره
مدارک لازم

1-گواهی اشتغال به تحصیل 2- ارائه اصل گذرنامه 3- تصویر گذرنامه 4- کارت دانشجویی 5- فرم درخواست

محل خدمت:

معاونت دانشجویی - اداره امور کنسولی -اتاق 19- آقاي معمار - خانم تشيعي تلفن: 29902350
پیوندها:
عنوان جدید