کادر اداری


دکتر سپیده عبدالکریمی
معاونت
دکترای زبان‌شناسی همگانی
تلفن: ۲۹۹۰۲۳31
مشاهده پروفایل
خانم‌دکتر سپیده عبدالکریمی دانش‌آموخته رشته زبان‌شناسی همگانی از دانشگاه تربیت‌مدرس هستند و در‌حال‌حاضر سمت معاونت کتابخانه‌مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه را بر‌عهده دارند.
جواد عطایی
مسئول دفتر
کارشناس مدیریت بازرگانی
 تلفن: ۲۹۹۰۲۳۲۳
 فکس: ۲۲۴۳۱۹۹۱

 

آقای جواد عطایی دانش‌آموخته رشته مدیریت‌بازرگانی در مقطع کارشناسی هستند و در‌حال‌حاضر سمت مسئول دفتر کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه را بر‌عهده دارند.