همکاران

سمیه میرزا‌حسینی‌پور
کارشناس 
کارمند اداری
29904277
s.mirzahoseini[at]sbu.ac.ir
میثم خدابخشی پاسکه
کارشناس
امور اداری
29904289
m.khodabakhshi[at]sbu.ac.ir
 الهه محمدی ثابت
کارشناس
امور فرهنگی
29904277
e-mohamadi[at]sbu.ac.ir
حمیدرضا صمدی
کارشناس
فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی
29904266
Hr.Samadi[at]sbu.ac.ir
مریم بوستان‌کار
کارشناس مسئول
 امور آموزشی
29904290
m.boostankar[at]sbu.ac.ir
 زهرا روزبهانی
کارشناس
امور آموزشی
29904288
z_roozbahani[at]sbu.ac.ir
نفیسه سادات نوربخش
کارشناس
 امور آموزشی
29904290
n.norbakhsh[at]sbu.ac.ir
 آذر احمدی
کارشناس
امور آموزشی
29904290
a-ahmadi[at]sbu.ac.ir
لیلا جاهدی
کارشناس
امور آموزشی
29904290
l.jahedi[at]sbu.ac.ir
مریم آفتابی
کارشناس
امور آموزشی
29904290
ma.aftabi[at]sbu.ac.ir
مریم مهدوی
کارشناس
امور آموزشی
منشی گروه حقوق جزا و جرم شناسی
29904297
m.khodabakhshi[at]sbu.ac.ir
بهرنگ نجف‌پور
کارشناس 
 امور پژوهشی
٢٢٤٣١٧٦1
B.Najafpour[at]sbu.ac.ir
مائده اره‌کشان
کارشناس
امور پژوهشی (کتابدار)
29904299
M.Arehkeshan[at]sbu.ac.ir
نارسیس ناصری
کارشناس مسئول
امور پژوهشی

 
29904299
n.naseri[at]sbu.ac.ir
منظر وفادار
کارشناس
امور پژوهشی
(کارشناس امور نشریات)
٢٢٤٣١٧٦1
m-vafadar[at]sbu.ac.ir
حمید کولیوند
کارشناس
 امور پژوهشی
(امور اجرایی حوزه پژوهشی و کارشناس نشریات)
29904299
ha.kolivand[at]sbu.ac.ir