مدیر گروه‌های آموزشی

دکتر منصور امینی
دانشیار دانشکده حقوق
مدیر گروه حقوق خصوصی
٢٢٤٣١٧٥٧
 m_amini [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر سعیدرضا ابدی
دانشیار دانشکده حقوق

مدیر گروه حقوق عمومی و حقوق اقتصادی

22904296
s_abadi [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر نسرین مهرا
دانشیار دانشکده حقوق
مدیر گروه حقوق عمومی و حقوق اقتصادی
29904297
n_mehra [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر رحیم نوبهار
دانشیار دانشکده حقوق

مدیر گروه حقوق اسلامی

29903150
r-nobahar [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر میرشهبیز شافع
دانشیار دانشکده حقوق

مدیر گروه حقوق بين الملل

22904296
m_shafeh [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر ابراهیم رهبری
استادیار دانشکده حقوق

مدیر گروه حقوق تجارت بين الملل و حقوق مالكيت فكری و فضای مجازی

22431758
e_rahbari [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی
دانشیار دانشکده حقوق

مدیر گروه حقوق بشر و حقوق محيط زيست

29903150
H_Ramezani [at] sbu.ac.ir
رزومه