اعضای هیات‌علمی سابق - بازنشسته


 1. دکتر محمد علی اردبیلی
 2. دکتر گودرز افتخار جهرمی
 3. دکتر غلامعلی سیفی زیناب
 4. دکتر عبدالله شمس
 5. دکتر فرهاد خمامی زاده 
 6. دکتر هدایت الله فلسفی
 7. دکتر عبدالرسول قدک
 8. دکتر سید محمود کاشانی 
 9. دکترسید مصطفی محقق داماد
 10. دکتر حسین مهرپور محمدآبادی
 11. دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی
 12. دکتر امیر نیک پی
 13.  دکتر عبدالهادی وحید فردوسی خراسانی 
 14. دکتر سید محمد هاشمی
 15. دکتر سید علی هنجنی