کتابخانه واحدها (دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها)

ردیف کتابخانه شماره تماس کارشناس
1 کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی 29902466

خانم خواجه‌دهی

خانم خسروی

خانم دارایی

2 کتابخانه دانشکده الهیات و ادیان 29902259 خانم پیغمبردوست
3 کتابخانه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 29902960 خانم موسوی
4 کتابخانه دانشکده حقوق 29902745

خانم اره‌کشان

خانم زیبانیار

خانم محمدی ثابت

5 کتابخانه دانشکده فیزیک 29902893 خانم آزادی
6 کتابخانه دانشکده علوم ریاضی 29902893 خانم پوستچی
7 کتابخانه دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی 29902982

خانم موسیوند

آقای عسگری

8 کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 29905320

خانم عابدی

آقای اسبری

9 کتابخانه دانشکده علوم زمین 29902640 خانم کاکایی
10 کتابخانه دانشکده علوم زیستی 29902730 خانم یوسفی
11 کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری 29902373 خانم فریدوش
12 کتابخانه دانشکده معماری و شهرسازی 29902863 خانم طلوعی
13 کتابخانه دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا 29903244 خانم حواصلی
14 کتابخانه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 29904155 خانم جوادیان فرزانه
15 کتابخانه دانشکده مهندسی هسته‌ای 29904204 آقای نجفی
16 کتابخانه پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن 29905419 خانم موسوی
17 کتابخانه پژوهشکده خانواده 29902396 خانم حمیدی
18 کتابخانه پژوهشکده علوم محیطی 29902867 خانم رضاقلی
19 کتابخانه پژوهشکده فضای مجازی 22431736 خانم موسوی
20 کتابخانه پژوهشکده کرسی حقوق بشر 29902766 خانم حلوایی
21 کتابخانه پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی 29904028 خانم موسوی آذر
22 کتابخانه پژوهشکده لیزر و پلاسما 29904028 خانم موسوی آذر
23 کتابخانه پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری 22431716 آقای عبدی
24 کتابخانه مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی 29902278 آقای مصطفی‌زاده
25 کتابخانه پردیس علمی تحقیقاتی زیرآب 011-42451093 خانم رضوانی
26 کتابخانه پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور 73932376 خانم رضازاده
27 کتابخانه پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی 29902650 خانم حبیبی
28 مرکز وقف 29902275 خانم زیرک