معاونت و مسئول دفتر

دکتر سپیده عبدالکریمی
دکترای زبان‌شناسی همگانی
معاونت کتابخانه‌مرکزی
۲۹۹۰۲۳42
s_abdolkarimi [at] sbu.ac.ir
رزومه
جواد عطایی
مقطع کارشناسی مدیریت بازرگانی
کارشناس مدیریت بازرگانی
۲۹۹۰۲۳۲۳
۲۲۴۳۱۹۹۱
عنوان جدید
پیوندها:
مدیریت کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه
روسای ادارات