همکاران

لیلا عربلو
مسئول دفتر
مسئول دفتر
داخلی 0
vu-office@sbu.ac.ir
اطلاعات تماس:
29902690
29902691
29902692

کارشناسان بخش آموزش​

سارا اسحاقی​
کارشناس آموزش
کارشناس رشته‌های
سيستم‌های الکترونيک ديجيتال 
الکترونيک قدرت و ماشين‌های الکترونيکی
برنامه‌ريزی و مديريت سيستم‌ها‌ انرژی الکترونيکی
مهندسي محيط زيست - گرايش آب و فاظلاب
سيستم‌های انرژی تجديدپذير
مهندسی در سوانح طبيعی
سيستم‌های قدرت
مهندسی زلزله
داخلی 18
vu-Eduoffice@sbu.ac.ir
مریم موفق​
کارشناس آموزش
کارشناس رشته‌های 
مدیریت فناوری اطلاعات - کسب‌وکار الکترونيک
مديريت کسب‌وکار استراتژی
مديريت دولتی گرايش توسعه منابع انسانی 
  معماری سيستم‌های کامپيوتری
کارآفرينی - کسب‌وکار جديد
نرم‌افزار 
داخلی 2
vu-Eduoffice@sbu.ac.ir
هانیه صمدی​
کارشناس آموزش
کارشناس رشته‌های
علوم اقتصادی (برنامه‌ريزی سيستم‌های اقتصادی)
علوم سیاسی
روابط بين‌الملل
علوم اقتصادی - گرايش نظری
داده کاوی
الگوريتم و نظريه محاسبه
داخلی 4
vu-Eduoffice@sbu.ac.ir
نفیسه خجسته بخت
کارشناس آموزش
کارشناس رشته‌های
مديريت ورزشی (بازاريابی و ارتباطات ورزشی)
آموزش و بهسازی منابع انسانی
آموزش زبان انگليسی
روانشناسی تربيتی
مدیریت آموزشی
داخلی 3
vu-Eduoffice[at]sbu.ac.ir
راحله نعیم آبادی
کارشناس آموزش
کارشناس رشته‌های
مهندسی صنايع چوب و فرآورده‌های سلولزی - صنايع سلولزی
مديريت پروژه و ساخت
برنامه‌ريزی شهری
مطالعات معماری ایران
طراحی شهری
داخلی 4
vu-Eduoffice@sbu.ac.ir

کارشناسان فنی

مریم مرآتی​
کارشناس فنی
مسئول اداره فنی
داخلی 17
vu-office[at]sbu.ac.ir
زینب قدسی​
کارشناس فنی
کارشناس فنی
داخلی 21
vu-office[at]sbu.ac.ir