رئيس مرکز

جناب آقای دکتر مقصود عباسپور
نقش سازمانی
رئيس مرکز آموزش‌های الکترونيکی
29904173
maghsoud [at] sbu.ac.ir
رزومه