درباره ما

تماس با ما 


   کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی

آدرس پستی: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی ، میدان اصلی دانشگاه روبروی درب دندانپزشکی، کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه

کد پستی: 1983969411

بخش ریاست کتابخانه مرکزی:  22431916- 29902323    

نمابر : 22431991   

 تلگرام: sbulib@   

اینستاگرام: Lib.sbu

  

 

   

 

اسامی و شماره تماس همکاران کتابخانه.

شماره تماس کتابخانه واحدها ( دانشکده, پژوهشکده)

 

ارتباط با مدیریت کتابخانه مرکزی: zabedini@gmail.com

ارتیاط با معاونت کتابخانه مرکزی: naghdi20@yahoo.com

ارتباط با مسئول وب سایت کتابخانه مرکزی: be.rahmani@yahoo.com

ارتباط با مسئول روابط عمومی کتابخانه مرکزی: lib.sbu@gmail.com