پیشنهاد انعقاد تفاهم‌نامه

فرایند اداری پیشنهاد انعقاد تفاهم‌نامه (قرارداد/موافقتنامه) در دانشگاه شهید بهشتی
کاربرگ پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه
اطلاعات تماس:
29902222 و 29902221
president@sbu.ac.ir