معاون مدیر حوزه ریاست‌ و روابط عمومی

دکتر ابراهیم استارمی
  معاون حوزه ریاست و روابط عمومی
تحصیلات: دکتری زبان و ادبیات آلمانی
مرتبه علمی: استادیار
29902221 و 29902222 
e_estarami@sbu.ac.ir
رزومه
آقای دکتر ابراهیم استارمی دانش‌آموخته دکتری رشته زبان و ادبیات آلمانی از آلمان هستند و در حال حاضر سمت معاون مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه را بر عهده دارند.