مشاور رئیس دانشگاه، مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

دکتر سیدمهدی میرساجدی
مشاور رئیس دانشگاه، مدیر حوزه ریاست و روابط‌عمومی

دکتری هوافضا
استادیار دانشکده فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا

29902221 و 29902222
 m_mirsajedi@sbu.ac.ir
رزومه
آقای دکتر سیدمهدی میرساجدی عضو هیا‌ت‌علمی دانشکده فناوریهای نوین و مهندسی هوافضا دانشگاه هستند و از آذرماه 1401 سمت مشاور رئیس دانشگاه و مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه نیز بر عهده دارند.