روسای ادارات کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه

آزاده خوشنودی
کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
رئیس اداره مرکز اسناد و موزه
​​​​​​​
دوره مدیریت: 1402 - تاکنون
29902329
عنوان جدید
سوگل بینش‌پور
رئیس اداره کتابخانه‌های دانشگاه
کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی  
​​​​​​​
دوره مدیریت: 1402 - تاکنون
29902331
عنوان جدید

روسای ادارات پیشین کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه

محسن حاجی زین العابدینی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
رئیس اداره سابق کتابخانه‌های دانشگاه
دوره مدیریت: 1395 - 1402
29905319
m_zabedini [at] sbu.ac.ir
رزومه
کیوان جورابچی
رئیس اداره سابق مرکز اسناد و موزه
رئیس اداره سابق مرکز اسناد و موزه
دوره مدیریت: 1395- 1400
29902868
 k-jourabchi [at] sbu.ac.ir
رزومه
زهیر صیامیان
عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات
رئیس اداره سابق مرکز اسناد و موزه
دوره مدیریت: 1400 - 1402
29905192
 z_siamian [at] sbu.ac.ir
رزومه