صفحه اصلی
شماره تلفن گروه‌های دانشکده
  • 1485 بازدید

شماره تلفن گروه‌های دانشکده:

گروه معماری - 29902876
گروه منظر و بازسازی پس از سانحه - 29902855
گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای - 29902845
گروه مطالعات و مرمت - 29902852
گروه ساختمان - 29902861

افزودن نظرات