رئیس دانشکده

دکتر محمدرضا حافظی
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
29902880
22431630
mr-hafezi [at] sbu.ac.ir
رزومه
سوابق اجرایی:
  • رئیس دانشکده معماری و شهرسازی 1402 ← تا کنون
  • رئیس دانشکده معماری و شهرسازی 1396 ← 1400
  • عضو شورای استعدادهای درخشان دانشگاه 1398 ← 1400