مدیر گروه‌های آموزشی

صالحه بخارائی
استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
مدیر گروه معماری
29902876
s_bokharaee [at] sbu.ac.ir
رزومه
محمدتقی نظرپور
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
مدیر گروه ساختمان
29902861
m_nazarpour [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر مرتضی ادیب
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
مدیر گروه معماری منظر و بازسازی
29902845
m.adib [at] sbu.ac.ir
رزومه
آزاده لک
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
 مدیر گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای  ​​​​
29902845
a_lak [at] sbu.ac.ir
رزومه