صفحه اصلی
دریافت لوح افتخار برای دو اثر برگزیده خانم دکتر عاطفه كرباسى در ششمين دوره دوسالانه كتاب معمارى و شهرسازى
  • 10126 بازدید

دو كتاب «چهل خانه: كالبد و زندگى در چهل خانهء تاريخى نجف آباد» و«كبوترخانه ها، با نگاهى به برجهاى كبوتر آق غلامعلى نجف آباد» اثر دكتر عاطفه كرباسى، عضو هيأت علمى دانشكده معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى، در دوسالانه كتاب معمارى و شهرسازى، موفق به دريافت لوح افتخار گرديد.
ششمين دوره دوسالانه كتاب معمارى و شهرسازى (جايزه دكتر منوچهر مزينى) با همكارى انجمن مفاخر معمارى ايران برگزار شد. در اين دوره به كتاب هاى تأليف و ترجمه شده بين سالهاى ١٣٩٧ تا ١٤٠١ در گرايش هاى مختلف معمارى و شهرسازى پرداخته شد.

افزودن نظرات