اداره بهداشت و درمان

اگر بتوانیـــــم به هر‌کس مقـدار منـاسب تغــذیه و ورزش را بدهیم، نـه خیــلی کم و نه خیــلی زیاد، مطمئـن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین روش سلامتـــی را پیدا خواهیم کرد.

                                                                                                                                                                            *بقراط*

معرفی اداره بهداشت و درمان
اطلاعات بیشتر
سوالات متداول
اطلاعات بیشتر
کلینیک درمانی
اطلاعات بیشتر
بهداشت
اطلاعات بیشتر
مددکاری
اطلاعات بیشتر
ارتباط با ما
اطلاعات بیشتر
اطلاعیه ها
اطلاعات بیشتر
انواع بیماری ها
اطلاعات بیشتر
پیام سلامت
اطلاعات بیشتر
اطلاعات تماس:
عنوان جدید
عنوان جدید
پیوندها:
فرم خود اظهاری سلامت کارکنان
راهنماها:
دستورالعمل غیبت در امتحانات
فرم درخواست حذف پزشکی