خروج و مراجعت از کشور

واحد ارائه کننده خدمت
شرح فرایند انجام خدمت
کلیه دانشجویان شاغل به‌تحصیل می‌توانند با استفاده از معافیت تحصیلی جهت خروج از کشور اقدام نمایند.
فرم‌های مرتبط ، دستورالعمل‌ها و بخشنامه ها 
متقاضیان خروج از کشور می بایست:
1- دانشجوی تمام وقت باشند
2- دانشجوی میهمان نباشد
3- دارای معافیت تحصیلی باشد
4- در زمان ارائه درخواست ثبت‌نام ترم نموده باشد
 
اطلاعات مرتبط :
الف ) حداکثر مدت خروج از کشور در هر ترم‌تحصیلی 20 روز
ب ) مبلغ وثیقه در سال تحصیلی 94-94
1-سفر علمی 80/000/000
2-سفر سیاحتی :300/000/000ریال
 
 
سایر واحدهای مرتبط با خدمت
ندارد
متقاضی دریافت خدمت
دانشجویان متقاضی خروج از کشور
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت
ثبت درخواست در سامانه گلستان و تایید معاونت آموزشی دانشکده و حراست دانشگاه 
نحوه دسترسی به خدمت
دانشجویان متقاضی خروج از کشور می توانند جهت درخواست خروج از کشور از طریق سامانه گلستان اقدام نمایند.
متصدیان انجام خدمت
معاون مدیر امور دانشجویی
زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت
زمان و ساعت دریافت خدمت
کلیه دانشجویان متقاضی خروج از کشور می‌توانند در کلیه ساعات شبانه‌روز از طریق سامانه گلستان نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند. 
میانگین زمان انجام خدمت
10 دقیقه
میانگین هزینه انجام خدمت
تلفن تماس کارشناس مربوطه
آقای توسلی تلفن 29905448رایانامه :m.tavasoli@mail.sbu.ac.ir
نمودار گردش کار فرایند دریافت خدمت