صفحه اصلی
پیام رئیس دانشگاه به مناسبت سالروز میلاد امام حسن مجتبی (ع) و روز ملی اکرام و تکریم خیرین
  • 5529 مشاهدات

دکتر سعدالله نصیـری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، طی پیامی سالروز میلاد امام حسن مجتبـی (ع) و روز ملـی اکـرام و تکریـم خیریـن تبریک گفت.

در این پیام آمده است:

بسمـه تعالـی

پانزدهم رمضـان‌المبـارک، روز میـلاد امام حسـن مجتبـی علیه‌السـلام در تقویم رسمـی کشـور به‌نام روز ملـی اکـرام و تکریـم خیریـن نامگـداری شده است. اینجانـب این میـلاد خجستـه را خدمت خانـواده بزرگ دانشگاه شهیـد بهشتـی و جامعـه دانشگاهــی کشـور تبریـک و تهنیـت عـرض می‌نمایـم.

این روز بهانـه‌ای برای قـدردانی از مـردان و زنـان بزرگــی است که با انفـاق مـال و اندوختـۀ خود با مرتفــع نمودن بخشی از موانـع و مشکلات آموزش عالـی کشـور، برای اعتـلای علـم و دانــش کوشیده‌اند. خیریـن و واقفیـن نیــک‌اندیش آمـوزش عالـی با درک اهمیت دانـش، با حمایت از فرزنـدان برومند و نخبـگان، چــراغ علـم، فرهنـگ و هنـر این سرزمیـن کهـن را فـروزان داشته‌انـد و بـاران سخـاوت و کرامـتشان فضـای امیـد و شـادابی را گستــرانیده است.

دانشـگاه بزرگ شهیـد بهشتـی از دیربـاز از مهـر و الطـاف خیـرین و واقفیـن برخوردار بوده است و تاسیس بنیاد حامیـان علـم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی در سال 1399، گامی مهم برای بهره‌منـدی بیش از پیش از برکـات جامعـۀ نیکوکـاران است.

با عرض خالصانه‌تریـن درودهـا به خیریـن شریف دانشگاه شهید بهشتی؛ آرزوی تندرستی و سلامتی برای ایشان از درگـاه حضـرت دوسـت مسئلت دارم.

 

سعدالله نصیـری قیداری

رئیس دانشگاه شهیـد بهشتـی

اردیبهشت 1400

افزودن نظرات