شورای حقوقی دانشگاه

به منظور ارتقاء وضعیت حقوقی دانشگاه و اتخاذ تدابیر و سیاست­های علمی و تخصصی و با توجه به ضرورت استفاده از نظرات مشورتی اساتید صاحب­نظر، شورای حقوقی دانشگاه با شرایط ذیل تشکیل می­شود:
1.      شورای حقوقی دانشگاه نهاد مشورتی حقوقی دانشگاه است که در مدیریت امور حقوقی حسب تشخیص مدیر امور حقوقی یا رییس دانشگاه تشکیل می­شود.
2.      شورای حقوقی متشکل از حداقل پنج نفر از اساتید صاحب­نظر یا متخصصین در رشته­های مختلف حقوقی است که از اعضای هیأت علمی دانشکده حقوق و یا خارج از دانشگاه تعیین می­شوند. اعضای این شورا به پیشنهاد مدیر امور حقوقی و حکم ریاست دانشگاه برای مدت دو سال منصوب می­شوند.
3.      ریاست شورا بر عهده مدیر امور حقوقی دانشگاه و در غیاب وی بر عهده معاون وی خواهد بود.
تبصره: در صورت غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی اعضا در جلسات شورای حقوقی، به پیشنهاد مدیر حقوقی و تأیید رییس دانشگاه، اعضای دیگری جایگزین آنها خواهند شد.
4.      نظرات شورا جنبه مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهایی با مدیر امور حقوقی است.
5.      مدیر امور حقوقی می­تواند حسب مورد از سایر افراد صاحب­نظر برای شرکت در جلسات شورای حقوقی دعوت به عمل آورد.  ​​​​​​​