کارکنان دانشکده‌ی فیزیک

کیوان سهرابی سده
مسئول دفتر رئیس دانشکده
 • ۲۹۹۰۲۷۱۰
 • ۲۹۹۰۲۷۱۲
 • ۲۲۴۳۱۶۶۷
 • فکس: ۲۲۴۳۱۶۶۳
عسل اولیایی
کارشناس پژوهشی
 • ۲۹۹۰۲۷2818
a.oliaei@mail.sbu.ac.ir
فاطمه خسروی
رئیس اداره‌ی اجرایی
 • ۲۹۹۰۲۷۱۸
عبدالله پرنور
کارشناس امور آموزشی گروه فیزیک بنیادی
 • ۲۹۹۰2714
edu.phys@sbu.ac.ir
علی کاظمی
کارشناس امور آموزشی گروه فیزیک کاربردی و موادپیشرفته و گروه فیزیک سامانه های پیچیده و زیستی
 • ۲۹۹۰۲۷۱۵
edu.phys@sbu.ac.ir
حامد ارنجی
کارشناس  آموزش مقطع کارشناسی
 • ​​​​​۲۹۹۰۲۷13
edu.phys@sbu.ac.ir
کریم اروجی
مسئول کارگاه
 • ۲۹۹۰۲۷۸۰
   مهین ولی‌محمد
کارشناس آزمایشگاه
 • ۲۹۹۰۲۷۸۵
عبدالرحیم قلاوند
کارشناس آزمایشگاه
 • ۲۹۹۰۲۸۰۵
مهدی وفایی
کارپرداز و کارشناس فرهنگی
 • ۲۹۹۰2787