کارشناس  امور آموزشی  مقطع کارشناسی

آقای حامد ارنجی
  • تلفن تماس:  ۲۹۹۰۲۷13
  • آدرس پست الکترونیک:edu.phys@sbu.ac.ir

کارشناس امور آموزشی گروه فیزیک کاربردی و موادپیشرفته و گروه فیزیک سامانه های پیچیده و زیستی

آقای علی کاظمی
  • تلفن تماس:  ۲۹۹۰۲۷۱۵
  • آدرس پست الکترونیک: edu.phys@sbu.ac.ir 

کارشناس امور آموزشی گروه فیزیک بنیادی

آقای عبدالله پرنور
  • تلفن تماس:     ۲۹۹۰2714
  • آدرس پست الکترونیک: edu.phys@sbu.ac.ir