معاون پژوهشی

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​دكتر-محسني-2.jpg​​​​​​​
سید مجید محسنی ارمکی​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​
دانشیار گروه فیزیک سامانه‌های پیچیده و زیستی
 
تلفن: ۲۹۹۰۵۰۴۴
 پست الکترونیک: m-mohseni at sbu.ac.ir
 

کارشناس امور پژوهشی

​خانم عسل اولیائی

شماره تلفن: ۲۹۹۰۲۷۱۳
فاکس: ۲۲۴۳۲۶۶۳
 

آيين نامه، كاربرگ ها و اطلاعیه ها