معاون آموزشی


خانم دکتر مرضیه فرهنگ    
                                                         
استادیار گروه فيزيک بنیادی

زمینه تحقیقاتی: کیهان شناسی نظری و محاسباتی
 
 
تلفن: 29905053
پست الکترونیک: m_farhang AT sbu.ac.ir

کارشناس مسئول آموزش و کارشناس امور آموزشی مقطع دکتری

خانم راضیه خلجی
 • تلفن تماس:  ۲۹۹۰۲۷۲۷
 • فاکس:     ۲۲۴۳۱۶۶۳

کارشناس امور آموزشی گروه فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته و فیزیک سامانه های پیچیده و زیستی

آقای علی کاظمی
 • تلفن تماس:  ۲۹۹۰۲۷۱۵
 • پست الکترونیک:  kazemi.amoozesh@gmail.com

   

کارشناس امور آموزشی گروه فیزیک بنیادی 

آقای عبدالله پرنور
 • تلفن تماس:     ۲۹۹۰2715
 • پست الکترونیک: ​​pornour211@gmail.com

کارشناسان آزمایشگاه

 • آقای عبدالرحیم قلاوند
  •   تلفن تماس:  29902805
  • پست الکترونیک: rahim.ghalavand375@gmail.com
 • خانم وجیهه چگنی
  •   تلفن تماس:  29902805
 • خانم مهین ولی محمد
  •   تلفن تماس:  29902785
 • خانم نسرین طائفی
  •  تلفن تماس:  29902815