رئیس دانشکده

​​​​​​​دكتر-صادقي.jpg​​​​​​​

دانشیار گروه فیزیک سامانه‌های پیچیده و زیستی
زمینه تحقیقاتی: ماده چگال

شماره تماس: ۲۹۹۰۵۰۴۸ و ۲۲۹۰۲۷۱۰
پست الکترونیک:
ali_sadeghi at sbu.ac.ir


مشاهده‌ی پروفایل

​​​​​​​

مسئول دفتر دانشكده

​آقای کیوان سهرابی سده
 

شماره تلفن: ۲۹۹۰۲۷۱۰   -  ۲۹۹۰۲۷۱۲   -   ۲۲۴۳۱۶۶۷   
فاكس:  ۲۲۴۳۱۶۷۰
پست الكترونيک: office.physics at mail.sbu.ac.ir 

 


رئیس اداره اجرائی و مدیر دفتر رئیس دانشکده

خانم فاطمه خسروی
 
شماره تلفن: ۲۹۹۰۲۷۱۸ 
 

رئيس دبيرخانه

​​آقای فرامرز محمودی
 
شماره تلفن: ۲۹۹۰۳۲۷۴