تماس با ما

آدرس: تهران - اوین - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده فیزیک
نشانی پست الکترونیک دانشکده : phys@sbu.ac.ir                                
آدرس تارنما: Http://Phys.sbu.ac.ir 
شماره‌ی تماس: ۲۹۹۰۲۷۱۰،   ۲۹۹۹۰۲۷۱۲ و ۲۲۴۳۱۶۶۷
شماره‌ی فکس: ۲۲۴۳۱۶۶۳
كد پستی: ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳
​​​
 آدرس دانشکده فیزیک در نقشه